Kursy dla kandydatów na egzaminatorów

Jesteś instruktorem prawa jazdy i chciałbyś podnieść swoje kwalifikacje? Lubisz pracę z ludźmi nie boisz się nowych wyzwań? Zostań egzaminatorem prawa jazdy kat. B. Zapraszamy do Nas na szkolenie.

Kto może uczestniczyć w szkoleniu?

Zgodnie z art. 58.1 Ustawy o kierujących pojazdami egzaminatorem jest osoba, która:
1) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
2) posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu:
a) prawo jazdy właściwej kategorii lub
b) pozwolenie na kierowanie tramwajem;
2a) ukończyła 23 lata
3) posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat (dotyczy osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy);
4) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
5) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
6) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny potwierdzony zaświadczeniem o jego ukończeniu;
7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;
8) daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków;
9) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
10) jest wpisana do ewidencji egzaminatorów.

Jak się zapisać?

OSOBIŚCIE

W Krakowie (ul. Nowohucka 33a) – wnioski i załączniki należy złożyć do Działu Szkoleń (pok. 22).

MAILOWO:

w tym celu należy przesłać czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres: szkolenia@mord.krakow.pl

Planowany nowy termin rozpoczęcia szkolenia: 9 marzec 2024

Okres trwania kursu ok. 6-7 miesięcy. Miejsce szkolenia: ul. Nowohucka 33a w Krakowie.

Koszt kursu kat. B – 4300 zł

Wpłaty należy dokonywać na konto:
PKO II Odział Kraków: 04 1020 2906 0000 1002 0087 6706
w tytule przelewu wpisując koniecznie: imię i nazwisko uczestnika, egzaminator.

Istnieje możliwość wpłacania w ratach. Pierwszą ratę 1500 zł należy uiścić przed rozpoczęciem kursu, zaś dwie pozostałe po 1400 zł – odpowiednio przed kolejnymi miesiącami trwania kursu.

Cena kursu:

kat. A – 2250 zł
kat. C – 2250 zł
kat. D – 2250 zł

Istnieje możliwość wpłacania w ratach. Pierwszą ratę w wysokości 1200 zł należy uiścić najpóźniej przed rozpoczęciem kursu, a drugą w wysokości 1050 zł przed rozpoczęciem zajęć praktycznych.

UWAGA: Z uwagi na ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2, zastrzegamy sobie prawo do odwołania kursów. Prosimy o sprawdzanie na bieżąco informacji na naszej stronie internetowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać

pod numerem telefonu: +48 661 248 203, (012) 656 56 20 wewn. 180

lub mailowo: szkolenia@mord.krakow.pl

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2019 poz. 1206).

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2020 r.