Wniosek o zwrot opłaty

Zwrotu opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy MORD Kraków dokonuje odpowiednio do przepisów obowiązujących w tym zakresie na wniosek osoby egzaminowanej.

Zwracana opłata ulega pomniejszeniu o koszty jej zwrotu w wysokości 10 % opłaty określonej w § 3.1 w przypadku rezygnacji z egzaminu!

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r.

Wypłata środków może być zrealizowana wyłącznie na wskazane przez zainteresowanego konto bankowe.

W przypadku ubiegania się o zwrot wpłaty za pośrednictwem osób trzecich, należy do wniosku dołączyć upoważnienie, które winno zawierać imię i nazwisko oraz serię i nr dowodu osobistego osoby wskazanej w upoważnieniu.

Wniosek o zwrot opłaty można złożyć w Biurze Obsługi Klienta MORD , przesłać pocztą na adres siedziby MORD lub adres e-mail: informacja@mord.krakow.pl

Pliki do pobrania:

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2020 r.