RODO

Osoby składające wniosek o egzaminowanie pojazdem OSK i właściciele tych pojazdów

Klauzula Informacyjna

Informacja dla osób składających wniosek o egzaminowanie pojazdem OSK
i właścicieli tych pojazdów.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych wykorzystywanych do realizowania
procesu podstawienia pojazdu OSK na egzamin jest Małopolski Ośrodek Ruchu
Drogowego w Krakowie ul. Nowohucka 33a 30-728 Kraków,
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentowania
przebiegu procesu podstawiania pojazdów OSK na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą przez 21 dni, z wyłączeniem przypadków,
spraw prowadzonych w trybie Art. 67, 68 i 72 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami oraz innego postępowania ubezpieczeniowego albo
sądowego prowadzonego w związku z ew. zdarzeniem, które miało miejsce w
czasie korzystania z pojazdu OSK,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) osoba której dane są przetwarzane ma prawo do dostępu do danych
osobowych lub ich sprostowania,
6) osoba której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest niezbędne do realizacji
procesu podstawienia pojazdu OSK na egzamin,
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@mord.krakow.pl
tel. 12 6565620 w. 222.

Kandydaci do pracy

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolski Ośrodek Ruchu
Drogowego w Krakowie, 30-728 Kraków, ul. Nowohucka 33a,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@mord.krakow.pl tel. 12
6565620 w. 222,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych
rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26
czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres
tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz
podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w
pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Pracownicy etatowi, umowy zlecenia,
byli pracownicy


Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolski Ośrodek Ruchu
Drogowego w Krakowie, 30-728 Kraków, ul. Nowohucka 33a,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@mord.krakow.pl tel. 12 6565620
w. 222,
3) celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych
świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy:

 • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz
 • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku / na przekazanie
  danych innym podmiotom,
 • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie
  uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny,
  monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna
  pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu),
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • medycyna pracy
  • komercyjna opieka medyczna (opcjonalnie)
  • zewnętrzne usługi ochrony mienia
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie
  Kodeksu Pracy, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do
  momentu odwołania zgody,
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
  cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w
  pozostałym zakresie jest dobrowolne.  Kontrahenci (dostawcy i usługodawcy)

  Klauzula Informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
  kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolski Ośrodek Ruchu
  Drogowego w Krakowie, 30-728 Kraków, ul. Nowohucka 33a,
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@mord.krakow.pl tel. 12 6565620
  w. 222,
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie
  Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
  kwietnia 2016 r.
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
  uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o
  uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do
  momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego),
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
  skutkować odmową zawarcia umowy.


Klienci (Dział Szkoleń)

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczestników kursów jest Małopolski Ośrodek
Ruchu Drogowego w Krakowie ul. Nowohucka 33a 30-728 Kraków,
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji kursu, na podstawie Art. 6 ust. 1
lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z Instrukcją Kancelaryjną
obowiązującą w MORD,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom
uczestniczącym w organizacji kursu,
5) każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
6) uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa,
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@mord.krakow.pl
tel. 12 6565620 w. 222.


Rejestr korespondencji


Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych przesyłających korespondencję lub składających
dokumenty jest Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie ul. Nowohucka 33a
30-728 Kraków,
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania administracyjnego
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie 2 lata (Rejestr korespondencji) lub
odpowiednio do kategorii archiwalnej sprawy,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
6) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa,
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@mord.krakow.pl
tel. 12 6565620 w. 222.


Monitoring egzaminów praktycznych

Klauzula Informacyjna

1) Administratorem systemu monitoringu egzaminów jest Małopolski Ośrodek Ruchu
Drogowego w Krakowie ul. Nowohucka 33a 30-728 Kraków,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@mord.krakow.pl tel. 12 6565620 w. 222,
3) monitoring stosowany jest celu realizacji nadzoru nad przebiegiem egzaminu –
podstawą przetwarzania jest Art. 54. 1. Ustawy OKP,
4) zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 21 dni,
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
6) osoba zarejestrowana przez system monitoringu egzaminów ma prawo do dostępu do danych osobowych w trybie przewidzianym ustawą (postępowanie skargowe),
7) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio

Klauzula Informacyjna

Informacja dla osób składających skargi i wnioski
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych kandydatów jest Małopolski Ośrodek Ruchu
Drogowego w Krakowie ul. Nowohucka 33a 30-728 Kraków,
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania administracyjnego
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie 25 lat,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
6) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa,
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@mord.krakow.pl tel. 12 6565620 w. 222.


Kandydaci na egzaminatorów


Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:
1) administratorem danych osobowych kandydatów jest Małopolski Ośrodek Ruchu
Drogowego w Krakowie ul. Nowohucka 33a 30-728 Kraków,
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru i prowadzenia Kursu dla
Egzaminatorów, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w oparciu o § 41. 1. 3 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia,
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów
dokumentów stosowanych w tych sprawach,
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie 10 lat,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
6) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa,
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@mord.krakow.pl tel. 12 6565620 w. 222.


Monitoring obiektów

Klauzula Informacyjna

1) Administratorem systemu monitoringu jest Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w
Krakowie ul. Nowohucka 33a 30-728 Kraków,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@mord.krakow.pl tel. 12 6565620 w. 222,
3) monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na
terenie monitorowanym,
3a) podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony Art.111 ustawy o Ochronie
Danych Osobowych z 10 maja 2018,
4) zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni,
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
6) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych
osobowych oraz ograniczenia przetwarzania,
7) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Zbiór związany z zamówieniami publicznymi
i postępowaniami przetargowymi


Klauzula Informacyjna

Informacja dla osób biorących udział w postępowaniach przetargowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych umieszczonych w dokumentacji postępowań o
zamówienia publiczne jest Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie ul.
Nowohucka 33a 30-728 Kraków
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowań o zamówienie
publiczne na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa – w zakresie Ustawy o
Zamówienia Publiczne dostęp do dokumentacji nie jest ograniczony
5) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@mord.krakow.pl tel. 12 6565620 w. 222


Kandydaci na kierowców i kierowcy

Klauzula Informacyjna

Informacja dla kandydatów na kierowców i kierowców
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych wykorzystywanych do realizowania zadań
ustawowych – egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców jest Małopolski
Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie ul. Nowohucka 33a 30-728 Kraków
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu dokumentowania procesu egzaminowania
na prawo jazdy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą bezterminowo
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych lub ich
sprostowania
6) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@mord.krakow.pl tel. 12 6565620 w. 222

Zbiór osób zainteresowanych udziałem w kursach

Klauzula Informacyjna

Informacja dla zainteresowanych udziałem w kursach
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych kandydatów jest Małopolski Ośrodek Ruchu
Drogowego w Krakowie ul. Nowohucka 33a 30-728 Kraków
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, na podstawie Art. 6 ust. 1
lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@mord.krakow.pl tel. 12 6565620 w. 222