Test kwalifikacyjny dla kandydatów na kierowców i kierowców wykonujących przewóz drogowy

Zapis na test kwalifikacyjny

 • Jeżeli zapisujesz się po raz pierwszy musisz mieć ze sobą numer PKZ oraz numer PESEL
 • Wysokość opłaty za przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego wynosi 50 zł
 • Opłata za test przyjmowana jest bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta. Płatności można dokonać gotówką lub za pomocą kart płatniczych

Test kwalifikacyjny dla bloków kat. C i D przeprowadzany jest w językach:

 • polskim
 • angielskim
 • rosyjskim
 • ukraińskim

Wyboru języka dokonuje się w trakcie zapisu na test lub też najpóźniej poprzez zgłoszenie Egzaminatorowi przed rozpoczęciem testu

Miejsce egzaminowania:

MORD Kraków ul. Nowohucka 33a

Miejscem oczekiwania na test jest:

Poczekalnia na egzamin teoretyczny

Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do testu:

Osoba egzaminowana może przystąpić do testu kwalifikacyjnego, jeżeli okaże ważny w dniu testu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

 • dowód osobisty
 • kartę pobytu
 • paszport
 • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca
 • polski dokument tożsamości cudzoziemca
 • zgodę na pobyt tolerowany
 • dokument mObywatel udostępniony egzaminatorowi na ekranie urządzenia mobilnego, zaktualizowany na dzień egzaminu; egzaminator w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby może żądać wyświetlenia kodu QR i dokonać weryfikacji kodu

Rezygnacja z testu kwalifikacyjnego:

Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym testem kwalifikacyjnym, może poinformować w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na test w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej. Na żądanie ośrodka egzaminowania jest wymagane okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP) lub potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy Dz.U. 2022 r. poz. 739

Ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2024 r.