Zasady uznawania dokumentów elektronicznych

Skan ani inne zobrazowanie graficzne dokumentu papierowego (np. fotografia), na którym wcześniej złożono podpis tradycyjny nie jest dokumentem elektronicznym podpisanym cyfrowo i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 roku, w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach dla;:

– rezygnacji z terminu egzaminu,
– rezygnacji z udziału instruktora w egzaminie,
– dokumentów do zapisu na egzamin, jeżeli są przesyłane za pomocą poczty elektronicznej,
– dokumentów do zapisu na egzamin żołnierza odbywającego szkolenie w jednostce wojskowej.

Do podpisywania dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną w powyższych sprawach służą wyłącznie: kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany i podpis osobisty (opis poniżej).

Szczegółowe informacje na temat kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Podpis kwalifikowany – podpis elektroniczny, który ma moc prawną taką jak podpis własnoręczny na dokumencie papierowym. Jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, który umożliwia weryfikację osoby składającej podpis. Może go używać tylko ta osoba, do której podpis i certyfikat są przyporządkowane.

Podpisem kwalifikowanym można podpisać dowolny dokument elektroniczny.

Podpis kwalifikowany dostępny jest w obrocie komercyjnym.

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0075#1

Szczegółowe informacje na temat podpisu zaufanego

Podpis zaufany – podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający:

a) dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie, o którym mowa w art. 20aa pkt 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, obejmujące:

– imię (imiona),

– nazwisko,

– numer PESEL,

b) identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony,

c) czas jego złożenia.

Podpis zaufany to podpis elektroniczny dostępny dla posiadaczy Profilu Zaufanego w EPUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0074

Szczegółowe informacje na temat podpisu osobistego

Podpis osobisty – zaawansowany podpis elektroniczny powiązany z dowodem osobistym. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL.

Aby certyfikat podpisu osobistego znalazł się w e‑dowodzie, należy wyrazić na to zgodę podczas składania wniosku o nowy dokument. W przypadku dziecka, które ukończyło 13 lat, rodzic lub opiekun może wyrazić taką zgodę, jeśli chce, żeby w dowodzie dziecka znalazł się certyfikat podpisu osobistego. Osoba, która składa wniosek o wydanie dowodu osobistego na 30 dni lub mniej przed datą 18. urodzin, może samodzielnie wyrazić zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego. W takich przypadkach podpis osobisty będzie ważny dopiero w dniu uzyskania pełnoletności.

Podpis osobisty wywołuje dla podmiotu publicznego taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny. Podpis osobisty może być wykorzystywany również w kontaktach z podmiotami innymi niż publiczne, ale tylko jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę. Podpis osobisty może służyć m.in. do podpisu dokumentów elektronicznych wysyłanych do urzędu.

Podpis osobisty jest dostępny dla posiadaczy dowodów osobistych z odpowiednim certyfikatem.

https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty

Ostatnia aktualizacja: 24 stycznia 2024 r.