Dokumenty na egzamin

Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

  • dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska;
  • kartę pobytu;
  • paszport;
  • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
  • polski dokument tożsamości cudzoziemca;
  • zgodę na pobyt tolerowany;
  • dokument mObywatel, o którym mowa w art.2 pkt 8 ustawy z dnia 26 maja 2023r. o aplikacji mObywatel (Dz.U. poz. 1234), przez okazanie egzaminatorowi tego dokumentu na ekranie urządzenia mobilnego, zaktualizowanego na dzień egzaminu. 


§ 12.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku „w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach”

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2023 r.