Deklaracja dostępności

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mord.krakow.pl.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie (w skrócie MORD):
Telefon: +48 12656 56 20
E-mail: sekretariat@mord.krakow.pl
Adres korespondencyjny: ul. Nowohucka 33a, 30-728 Kraków
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.mord.krakow.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: dostepny@mord.krakow.pl, telefon: 12 656 56 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziby Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie: przy ul. Nowohuckiej 33a w Krakowie, przy ul. Balickiej 127 w Krakowie, oraz przy ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7 w Oświęcimiu spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

  • przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma to korytarze na jednym poziomie, w komunikacji pionowej brak utrudnień, występuje wyłącznie jeden poziom dostępny dla klientów i pracowników),
  • instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń są to rampy podjazdowe w Oddziałach terenowych oraz dzwonki przywołujące w siedzibie przy ul. Nowohuckiej 33a w Krakowie,
  • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne oraz udzielanie informacji przez pracowników MORD,
  • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – instrukcja dla pracowników MORD,
  • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – w siedzibie przy ul. Nowohuckiej komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

  • obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się – w lokalizacjach ul. Nowohuckiej 33a, ul. Balickiej 127 w Krakowie i ul. Stanisławy Leszczyńskiej w Oświęcimiu zostanie zainstalowany wideo tłumacz, który umożliwia komunikację osoby niesłyszącej z pracownikami Ośrodka za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego (PJM),
  • instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących -brak,
  • zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności MORD w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania wraz z wyłączeniem nagrania w polskim języku migowym, które zostanie uzupełnione w terminie do 1 miesiąca od daty publikacji niniejszej deklaracji,
  • zapewnienie komunikacji z Ośrodkiem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik nawiązuje bezpośredni kontakt po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku (dotyczy siedziby przy ul. Nowohuckiej 33a w Krakowie) lub w innym miejscu umożliwiającym obsługę (dotyczy pozostałych lokalizacji MORD).

Informacje dla osób Głuchych