egzaminowanie

Szkolenia i kursy

Nauczyciele egzaminujący na kartę rowerową

Nauczyciele egzaminujący na kartę rowerową

Kraków, 29.04.2013 r.

Szkoły Podstawowe,

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie uprzejmie informuje, że na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 roku poz. 627 z późn. zm.) od zeszłego roku organizowane są kursy doskonalące dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową. Zgodnie z powyższą ustawą sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje m.in. nauczyciel posiadający odpowiednie przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Celem szkolenia jest zapewnienie koniecznych kwalifikacji osób prowadzących zajęcia szkolne, a tym samym wzbogacenie wiedzy nauczycieli z zakresu przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu rowerowego, zapoznanie z zasadami przygotowania ucznia do egzaminu oraz przypomnienie kryteriów egzaminowania kandydatów na rowerzystów. Karty rowerowe, wydane przez dyrektora szkoły po 13 kwietnia 2013 roku na podstawie egzaminu przeprowadzonego przez osobę nie posiadającą w/w przeszkolenia są uzyskane niezgodnie z obowiązującymi przepisami i mogą skutkować odpowiedzialnością karną.

Zgłoszenia należy przesyłać faxem pod numer: (12) 269-90-40 lub e-mailem na adres szkolenia@mord.krakow.pl

Zapraszam

DYREKTOR

Marek DworakNauczycieli, którzy jeszcze nie przesłali zgłoszeń (dostępnych w załączniku) prosimy o ich sukcesywne dostarczanie.

Najbliższy termin szkolenia - 17-18 czerwiec 2019 roku - proszę przysyłać formularze zgłoszeniowe


Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a uczestnictwo potwierdzone będzie wydaniem stosownego zaświadczenia.

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie
poniedziałek – piątek: 8.00 do 15.00
tel. 12-656-56-20 wew. 180 lub 181
fax. 12-269-90-40
e-mail: szkolenia@mord.krakow.pl

W okresie od 14 maja 2013 r. do 14 maja 2019r. przeprowadziliśmy 30 kursów, w których uczestniczyło ponad 900 nauczycieli i nauczycielek. Osoby te otrzymały na zakończenie warsztatów zaświadczenie uprawniające je do przeprowadzania egzaminów na karty rowerowe.


Miejsce szkolenia:
MORD Kraków, ul. Nowohucka 33A, sala 9.


Karta zgłoszenia na warsztaty


UWAGA!
W dniu 29 kwietnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw poz 512 opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej.
Rozporządzenie reguluje minimalne wymagania dotyczące przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową oraz wzór karty rowerowej. Dotychczasowy, wspólny wzór na kartę rowerową/motorowerową utracił ważność 19 stycznia 2013 r. Posiadane zapasy druków w chwili obecnej nie mogą być używane do wypisywania nowych kart.

Wyciąg z przepisów ustawy o kierujących pojazdami w zakresie wydawania kart rowerowych:

Dz.U.2016.627 z póź. zm.

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdamiArt. 17. 1. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:
1) dyrektor szkoły - uczniowi szkoły podstawowej;
2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań - osobie niewymienionej w pkt 1.
2. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:
1) osiągnęła wymagany minimalny wiek;
2) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Rozdział 7
Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej

Art. 41. 1. W podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zawiera się treści umożliwiające przygotowanie ucznia szkoły podstawowej do ubiegania się o wydanie karty rowerowej.
2. Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
3. Dyrektor szkoły może zawrzeć porozumienie z wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego lub ośrodkiem szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31, o nieodpłatnym uczestnictwie uczniów w zajęciach organizowanych przez ten ośrodek dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej.

Rozdział 9
Sprawdzanie kwalifikacji i przeprowadzanie egzaminów państwowych

Art. 49.

5. Sprawdzenie niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o wydanie karty rowerowej odbywa się w ramach zajęć, o których mowa w art. 41.

Art. 65. 1. Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:
1) nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;
2 policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;
3) egzaminator;
4) instruktor.
2. Sprawdzenie umiejętności odbywa się w jednostce prowadzącej zajęcia w obecności nauczyciela, rodzica lub opiekuna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PROGRAM SZKOLENIA
dla nauczycieli sprawdzających umiejętności osoby ubiegającej się
o wydanie karty rowerowej

dzień 1-szy

Wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego dotyczące pieszych i rowerzystów.
- wykład 9.00-10.30
Wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego dotyczące pieszych i rowerzystów.
- wykład 10.40-12.10
Wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego dotyczące pieszych i rowerzystów.
- warsztat 12.20-13.50

dzień 2-gi

Elementy techniki jazdy rowerem, przygotowanie do jazdy i wyposażenie roweru.
- wykład 9.00-9.45
Prowadzenie dokumentacji w zakresie uzyskiwania karty rowerowej. Przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową, kryteria oceny.
- wykład + warsztat 9.55-11.25
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i w Małopolsce. Analiza wypadków drogowych ze szczególnym uwzględnieniem ruchu rowerowego
- wykład 11.35-12.20
Wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego dotyczące pieszych i rowerzystów. Podsumowanie.
- wykład 12.20-13.50

pliki do pobrania