egzaminowanie

Szkolenia i kursy

Kursy dla kandydatów na egzaminatorów

Kursy dla kandydatów na egzaminatorów

Szanowni Państwo!

Niniejszym informujemy, że od 12 stycznia 2019 roku ruszamy z edycją nowego kursu dla kandydatów na egzaminatorów kat. B. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy lub telefoniczny. Wszystkich chętnych zapraszamy...

Przypominamy, że warunkiem przyjęcia na kurs jest posiadanie dokumentów potwierdzających wymagania zapisane w art. 58 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy o kierujących pojazdami wymienione niżej. Dokumenty te należy złożyć u organizatora przed rozpoczęciem kursu po potwierdzeniu przyjęcia na kurs.



Informacje ogólne o kursie dla kandydatów na egzaminatorów

Okres trwania kursu ok. 6-7 miesięcy.

Koszt: kat. B – 4300 zł.
Istnieje możliwość wpłacania w ratach. Pierwsza ratę 1500 zł. należy uiścić przed rozpoczęciem kursu, zaś dwie pozostałe po 1400 zł odpowiednio przed kolejnymi miesiącami trwania kursu.

Nabór: osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Działem Szkoleń Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie
poniedziałek – piątek: 8.00 do 15.00
tel. 12-656-56-20 wew. 180
fax. 12-269-90-40
e-mail: szkolenia@mord.krakow.pl

Warunki: kandydat winien spełniać wymogi podane w art. 58 ust.1 ustawy o kierujących pojazdami w punktach od 1 do 5 oraz 8 i 9.

Wypis dotyczący kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów z ustawy o kierujących pojazdami:

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 roku poz. 978 z późn. zm.)
...

Rozdział 10
Egzaminatorzy i inne osoby dokonujące sprawdzenia kwalifikacji


Art. 58. 1. Egzaminatorem jest osoba, która:

1) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
2) posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu:
a) prawo jazdy właściwej kategorii lub
b) pozwolenie na kierowanie tramwajem;
- uwaga: do okresu posiadania prawa jazdy nie będzie zaliczany okres próbny, który wchodzi w życie 01.01.2017 r.
2a) ukończyła 23 lata
3) posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy;
4) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
5) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
6) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny potwierdzony zaświadczeniem o jego ukończeniu;
7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;
8) daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków;
9) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
10) jest wpisana do ewidencji egzaminatorów.
...

Art. 63. 1. Egzaminator jest obowiązany:

1) przekazywać marszałkowi województwa:
a) nazwę i adres wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, w którym jest zatrudniony - najpóźniej do dnia rozpoczęcia wykonywania swoich obowiązków,
b) informację o zmianie danych, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 3 pkt 2-5 - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;
2) corocznie uczestniczyć w warsztatach, o których mowa w art. 62 ust. 3;
3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać marszałkowi województwa zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo, w roku ubiegłym, w warsztatach, o których mowa w art. 62 ust. 3;
4) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;
5) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;
6) posiadać w czasie przeprowadzania egzaminów legitymację egzaminatora oraz okazywać ją na żądanie uprawnionego podmiotu.
2. Egzaminator w czasie wykonywania obowiązków zawodowych podlega ochronie przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu.
3. Egzaminator zatrudniony w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego nie może podejmować zajęć zarobkowych bez zgody dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
4. Egzaminator zatrudniony w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego nie może jednocześnie prowadzić szkoleń dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami.
5. Do egzaminatora zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego stosuje się przepisy art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).
6. Egzaminator zatrudniony w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego jest obowiązany informować na bieżąco dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, w którym wykonuje czynności egzaminatora, o:
1) osobach, o których mowa w art. 57 pkt 1;
2) instruktorach lub wykładowcach, o których mowa w art. 57 pkt 2;
3) właścicielach lub osobach zarządzających podmiotami, o których mowa w art. 57 pkt 3.
7. Informację, o której mowa w ust. 6, składa się pisemnie w formie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego.
...

Art. 61. 1. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego prowadzi kurs kwalifikacyjny, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 6, w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy.
2. W kursie kwalifikacyjnym prowadzonym dla kandydatów na egzaminatorów uczestniczyć mogą wyłącznie osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9.
3. Kurs kwalifikacyjny obejmuje:

1) zajęcia teoretyczne w zakresie:
a) nauki podstaw techniki jazdy,
b) przepisów ruchu drogowego,
c) zasad przeprowadzania egzaminu państwowego,
d) problematyki:
– wypadków drogowych,
– psychologii transportu,
– etyki zawodu egzaminatora,
e) wiedzy na temat problemów i szkód związanych z nadużywaniem alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu
– prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w tym zakresie;
2) zajęcia praktyczne z techniki jazdy i prowadzenia egzaminu - prowadzone przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę i umiejętności w tym zakresie;
3) uczestnictwo w co najmniej 20 egzaminach państwowych w charakterze obserwatora oraz przeprowadzenie co najmniej 10 takich egzaminów pod kierunkiem egzaminatora wyznaczonego przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego - odpowiednio w zakresie każdej kategorii prawa jazdy objętej kursem kwalifikacyjnym.

4. Egzaminator rozszerzający posiadane uprawnienia do egzaminowania kandydatów na kierowców jest obowiązany do ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy.
5. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego wydaje kandydatowi na egzaminatora lub egzaminatorowi zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, jeżeli uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach.


Wpłaty należy dokonywać na konto:

PKO II Odział Kraków: 04 1020 2906 0000 1002 0087 6706