egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Wtorek, 13 Października 2020

Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ w przetargu na ubezpieczenie pojazdów MORD

DAZ.271.11.2020

Kraków, 13 października 2020 r.

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

dot. postępowania na ubezpieczenie pojazdów

Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie

Zamawiający informuje, że otrzymał następujące zapytania od Wykonawców:

1.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie treści SIWZ - potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela, o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych umową i SIWZ zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, o ile nie będą stały w sprzeczności z umową i SIWZ.

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SIWZ poprzez opublikowanie w SIWZ aktualnej szkodowości tj. wszystkich poniższych szkód wypłaconych, rezerw, uwzględniających aktualną szkodowość na dzień 06.10.2020 r. Szkodowość obecnie przedstawiona w SIWZ jest na dzień 12.08.2020 r. i nie uwzględnia wszystkich szkód Klienta.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 do SIWZ zgodnie z aktualną szkodowością wskazaną na dzień 6 października 2020 r.

Jednocześnie Zamawiający w związku ze sprzedażą 4 pojazdów Hyuindai i20 oraz zakupem 8 sztuk nowych tej samej marki dokonuje zmiany w załącznikach nr 2 i 6a do SIWZ.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega zmianie i wprowadza następujące zmiany w SIWZ:

VI. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE OFERT

1.Oferta winna znajdować się w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem:
„Przetarg Ubezpieczenie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Krakowie – nie otwierać do dnia 21 października 2020 r. do godz. 1215
”.

2.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy
ul. Nowohuckiej 33a, 30-728 Kraków w sekretariacie lub na dzienniku podawczym. Termin składania ofert upływa 21 października 2020 r. o godz. 1200

13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 października 2020 r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowohuckiej 33a, 30-728 Kraków w sali konferencyjnej.

pliki do pobrania