egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Czwartek, 30 Lipca 2020

Odpowiedzi na pytania dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Teleinformatycznego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie:

Proszę o informację, czy dopuszczacie składanie ofert za pomocą podpisu elektronicznego? Odpowiedź:

Zgodnie z informacjami zawartymi w dziale VI SIWZ

1. Oferta winna znajdować się w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem: „Oferta na SYSTEM TELEINFORMATYCZNY MORD. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.”

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 33a w sekretariacie lub na dzienniku podawczym. […]

Z niniejszego zapisu wynika obowiązek zachowania tradycyjnej formy składnia ofert, która wyłącza możliwość przesyłania ofert za pomocą obiegu elektronicznego.

pliki do pobrania