egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Piątek, 12 Czerwca 2020

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na "Usługi ochrony osób i mienia w obiektach MORD."

Kraków, dnia 12 czerwca 2020 r.

DAZ.271.5.2020

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ochrony osób i mienia w obiektach Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej p.z.p., Zamawiający informuje, że:

1.1. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej:


Ochrona Mienia Kraków Sp. z o.o. – Lider konsorcjum

ul. Górników 13

30-819 Kraków

Ochrona Mienia Sp. z o.o. – partner konsorcjum

ul. Górników 13

30-819 Kraków

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 80,00

liczba otrzymanych punktów w kryterium doświadczenie zawodowe: 20,00

liczba otrzymanych punktów: 100,00

Uzasadnienie wyboru: spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta wybranego wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

1.2. Zamawiający przedstawia także streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Do wyznaczonego terminu wpłynęło 5 ofert:

Oferta nr 1

Pond Security & Service Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10

40-020 Katowice

Stawka za roboczogodzinę:

netto 23,54 zł

brutto 28,95 zł

Doświadczenie zawodowe:

Brutto 1 470 483,05 zł

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 60,49

liczba otrzymanych punktów w kryterium doświadczenie zawodowe: 20,00

liczba otrzymanych punktów: 80,49

Oferta nr 2

Usługowa Spółdzielnia Inwalidów

ul. Torowa 33

32-050 Skawina

Stawka za roboczogodzinę:

netto 17,25 zł

brutto 21,22 zł

Doświadczenie zawodowe:

Brutto 1 899 734,15 zł

Oferta odrzucona

Oferta nr 3

ERA Sp. z o.o. – Lider konsorcjum

ul. Katowicka 16B

41-500 Chorzów

Novia Sp. z o.o. – Partner konsorcjum

ul. Paderewskiego 34

41-500 Chorzów

Stawka za roboczogodzinę:

netto 19,80 zł

brutto 24,35 zł

Doświadczenie zawodowe:

brutto 14 073 748,12 zł

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 71,92

liczba otrzymanych punktów w kryterium doświadczenie zawodowe: 20,00

liczba otrzymanych punktów: 91,92

Oferta nr 4

Ochrona Mienia Kraków Sp. z o.o. – Lider konsorcjum

ul. Górników 13

30-819 Kraków

Ochrona Mienia Sp. z o.o. – partner konsorcjum

ul. Górników 13

30-819 Kraków

Stawka za roboczogodzinę:

netto 17,80 zł

brutto 21,89 zł

Doświadczenie zawodowe:

brutto 27 659 026,78 zł

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 80,00

liczba otrzymanych punktów w kryterium doświadczenie zawodowe: 20,00

liczba otrzymanych punktów: 100

Oferta nr 5

Przedsiębiorstwo Usługowe

SED-HUT Spółka Akcyjna

ul. Ujastek 1

Stawka za roboczogodzinę:

netto 17,30 zł

brutto 21,28 zł

Doświadczenie zawodowe:

brutto 4 341 592,83 zł

Oferta odrzucona

1.3. Z postępowania nie wykluczono jakiegokolwiek wykonawców

1.4. W postępowaniu odrzucono oferty złożone przez Wykonawców:

OFERTA NR 2
Usługowa Spółdzielnia Inwalidów
30-050 Skawina, ul. Torowa 53

Oraz

OFERTA NR 5
Przedsiębiorstwo Usługowe

SED-HUT Spółka Akcyjna

ul. Ujastek 1

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty: art. 90 ust. 3 p.z.p., art. 89 ust. 1 pkt. 4 p.z.p.

Uzasadnienie faktyczne (część ogólna, odnosząca się do obu w/w ofert) odrzucenia oferty:

1) Tytułem wstępu, Zamawiający wskazuje, że pojęcie rażąco niskiej ceny nie zostało normatywnie zdefiniowane na gruncie p.z.p. Na podstawie dorobku doktryny i orzecznictwa należy uznać, że za rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia powinna być uznana cena niewiarygodna, nierealistyczna w porównaniu z cenami rynkowymi podobnych zamówień, odbiegająca od cen przyjętych, wskazująca na fakt realizacji poniżej kosztów wytworzenia usługi, dostawy, robót budowlanych (por. wyrok SO w Radomiu z 14.2.2006 r., IV Ca 28/06, niepubl.; wyrok SO w Warszawie z 1.8.2005 r., V Ca 887/05 (tak: Paweł Granecki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz 2009) a jednocześnie realizacja zamówienia za tę kwotę mogłoby grozić jego niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem (podobnie: W. Dzierżanowski Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz 3 Wydanie Jerzykowski, Dzierżanowski, Stachowiak). Dla oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia nie ma znaczenia, czy powodem jej zaoferowania było świadome działanie wykonawcy czy też nierzetelność przyjętej przez wykonawcę kalkulacji.

Oceniając złożone wyjaśnienia Zamawiający zobowiązany jest brać pod uwagę obiektywne czynniki wymienione w art. 90 ust. 2 p.z.p., takie jak oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Istotą procedury wyjaśniającej w zakresie rażąco niskiej ceny jest rozwianie wątpliwości co do realnej możliwości zaoferowania przez wykonawcę konkretnych stawek. Celem tej procedury jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście, i w związku z jakimi okolicznościami Wykonawca jest w stanie zaoferować konkretne stawki.

Z proceduralnego punktu widzenia istotnym jest również, że czynność polegająca na wezwaniu wykonawcy na podstawie art. 90 ust. 1 p.z.p. (niezakwestionowana przez Wykonawcę) ustanawia domniemanie faktyczne, że zaproponowana w ofercie cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Ciężar obalenia tego domniemania spoczywa na wykonawcy. Zamawiający natomiast nie uznając wyjaśnień, zobowiązany jest jedynie wykazać, że wyjaśnienia złożone przez wykonawcę nie obalają tego domniemania na podstawie kryteriów określonych w art. 90 ust. 2 p.z.p.

Uzasadnienie faktyczne (część szczególna, odnosząca się do oferty nr 2 Usługowa Spółdzielnia Inwalidów w Skawinie dalej USI ) odrzucenia oferty:

2) W ramach przedmiotowego postępowania Wykonawca został w dniu 29 maja 2020 r. wezwany – na podstawie art. 90 ust. 1 p.z.p. do złożenia wyjaśnień w przedmiocie zaoferowanej ceny.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wykonawca przedstawił krótką – zajmującą ok. pół strony formatu A4 kalkulację realizacji zamówienia, odnoszącą się do kosztów zatrudnienia jednej osoby związanej z realizacją zamówienia. Zamawiający, z uwagi na to, że cena oferty była wyrażana w odniesieniu
do 1 roboczogodziny pracy wykonawcy uznał tę metodą za akceptowalną. Jednakowoż, kalkulacja ta, nie obejmowała wszystkich kosztów składających się na realizację zamówienia. Wykonawca w żaden sposób nie odniósł się do elementów składających się niewątpliwie na koszt realizacji umowy takich jak: wyposażenie agentów ochrony w umundurowanie, obsługa systemu alarmowego, obsługa monitoringu. Wykonawca w jednym wierszu tabeli kalkulacyjnej zawarł pozycję: „koszty admin. + BHP + nadzór”. Zamawiający nie był jednak w stanie ocenić które konkretnie wielkości zostały przyporządkowane do kosztów administracyjnych stale ponoszonych przez Wykonawcę, bez względu na to czy zawrze daną umowę w sprawie zamówienia publicznego, a które związane są ze szkoleniami i kosztami BHP konkretnych osób przeznaczonych do realizacji przedmiotowego zamówienia oraz kosztów nadzoru przedmiotowego zamówienia. Ponadto, Wykonawca nie uwzględnił również kosztów związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (Zamawiający przypomina, że ta właśnie kwestia była podnoszona przez Wykonawcę USI w kierowanym do Zamawiającego wniosku o zwiększenie wynagrodzenia w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usług ochrony w latach 2019-2020 r.)

Ponadto, Wykonawca wskazał kwotę pomocy publicznej wynoszącą 6400 złotych (jest domysłem Zamawiającego, że chodzi o skalę miesięczną). Wykonawca nie wskazał jednak, czy jest ona związana z dofinansowaniem z PFRON do wynagrodzeń osób wyznaczonych do realizacji przedmiotowego kontraktu (a tylko i wyłącznie w takim przypadku wykonawca miałby możliwość skutecznego powoływania się na tego rodzaju dofinansowanie obalając domniemanie rażąco niskiej ceny). Z tego punktu widzenia przedstawiona kalkulacja jest niekonkretna i niezwiązana z przedmiotem zamówienia udzielanego przez Zamawiającego - MORD w Krakowie.

Niezależnie od powyższego tabela kalkulacyjna była przygotowana w sposób nieusystematyzowany i niespójny: np. w jednej kolumnie Wykonawca umieszcza liczbę rbh w danym miesiącu jak i kwotę dodatku wynagrodzenia za godziny nocne, nie opatrując tego jakimkolwiek komentarzem. W ramach procedury określonej art. 90 p.z.p. nie ma możliwości by to Zamawiający, snuł domysły na temat liczb zaprezentowanych w kalkulacji, by przyporządkowywać je do poszczególnych elementów kosztowych do konkretnych kosztów, a tym samym niejako zamiast wykonawcy prowadzić wyjaśnienia w przedmiocie zaoferowanej ceny.

Przedstawione wyjaśnienia były niedostatecznie szczegółowe, niekonkretne (równie dobrze można by je dopasować do jakiekolwiek zamówienia realizowanego przez Wykonawcę USI) oraz niespójne.

W tym stanie rzeczy Zamawiający uznał złożone wyjaśnienia za niewystarczające, a tym samym za nieobalające domniemania rażąco niskiej ceny.

Zamawiający zwraca uwagę, że na równi z sytuacją, w której wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny nie zostałyby złożone wcale, należy traktować przypadek złożenia wyjaśnień o treści niewystarczającej lub ogólnikowej. Stanowisko to znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie arbitrażowym wedle którego należy odrzucać oferty zarówno tych wykonawców, którzy nie złożyli żadnych wyjaśnień, jaki i tych, których wyjaśnienia okazały się niewyczerpujące.

W ocenie Zamawiającego wyżej opisana postać wyjaśnień nie dawała Zamawiającego jakichkolwiek podstaw do kierowania do wykonawcy wezwań do składnia dodatkowych wyjaśnień. Wezwanie takie nie miałoby charakteru wyjaśnienia do przedstawienia budzących wątpliwość elementów kalkulacyjnych ale byłyby faktycznie wezwaniem do uzupełnianiu braków w już przedstawionych wyjaśnieniach, co jest na gruncie przepisów p.z.p. niedopuszczalne.

W tym stanie rzeczy Zamawiający zobowiązany jest do odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę USI.

Wobec powyższego Zamawiający, stosując się do kategorycznej dyspozycji art. 90 ust. 3 p.z.p. oraz 89 ust. 1 pkt. 4 p.z.p. odrzuca ofertę Wykonawcy, jak wskazano we wstępie.

Uzasadnienie faktyczne (część szczególna, odnosząca się do oferty nr 5 Przedsiębiorstwo Usługowe SED – HUT SA dalej SED-HUT ) odrzucenia oferty:

3) W ramach przedmiotowego postępowania Wykonawca został w dniu 29 maja 2020r. wezwany –na podstawie art. 90 ust. 1 p.z.p. do złożenia wyjaśnień w przedmiocie zaoferowanej ceny.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wykonawca przedstawił zajmującą ok. półtorej strony formatu A4 kalkulację realizacji zamówienia, odnoszącą się do kosztów zatrudnienia jednej osoby związanej z realizacją zamówienia. Zamawiający, z uwagi na to, że cena oferty była wyrażana w odniesieniu do 1 roboczogodziny pracy wykonawcy uznał tę metodą za akceptowalną. Jednakowoż, kalkulacja ta, nie obejmowała wszystkich kosztów składających się na realizację zamówienia. Wykonawca w żaden sposób nie odniósł się do elementów składających się niewątpliwie na koszt realizacji umowy takich jak: wyposażenie agentów ochrony w umundurowanie, obsługa monitoringu. Ponadto, Wykonawca nie uwzględnił również kosztów związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

Ponadto, Wykonawca wskazał kwotę średniego dofinansowania z PFRON wynoszącego średnio 1321,00 złotych. Wykonawca nie wskazał jednak, czy jest ona związana z dofinansowaniem z PFRON do wynagrodzeń osób wyznaczonych do realizacji przedmiotowego kontraktu (a tylko i wyłącznie w takim przypadku wykonawca miałby możliwość skutecznego powoływania się na tego rodzaju dofinansowanie obalając domniemanie rażąco niskiej ceny). Przeciwnie wskazanie, że chodzi o wielkość średnią wskazuje raczej na to, że Wykonawca kalkulował ofertę uśredniając wartości uzyskanych dofinansować z PFRON, w tym również dotyczących wynagrodzeń osób niezwiązanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Z tego punktu widzenia przedstawiona kalkulacja jest niekonkretna i niezwiązana z przedmiotem zamówienia udzielanego przez Zamawiającego - MORD w Krakowie.

Ponadto, Zamawiający jest zdania, że zaprezentowana w tabeli wysokość dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych została zaniżona w relacji do ilości rzeczywistego czas pracy w godzinach nocnych w ramach przedmiotowego zamówienia.

Reasumując, przedstawione wyjaśnienia były niedostatecznie szczegółowe, niewiarygodne, niekonkretne (równie dobrze można by je dopasować do jakiekolwiek zamówienia realizowanego przez Wykonawcę SED-HUT).

W tym stanie rzeczy Zamawiający uznał złożone wyjaśnienia za niewystarczające, a tym samym za nieobalające domniemania rażąco niskiej ceny.

Zamawiający zwraca uwagę, że na równi z sytuacją, w której wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny nie zostałyby złożone wcale, należy traktować przypadek złożenia wyjaśnień o treści niewystarczającej lub ogólnikowej. Stanowisko to znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie arbitrażowym wedle którego należy odrzucać oferty zarówno tych wykonawców, którzy nie złożyli żadnych wyjaśnień, jaki i tych, których wyjaśnienia okazały się niewyczerpujące.

W ocenie Zamawiającego wyżej opisana postać wyjaśnień nie dawała Zamawiającego jakichkolwiek podstaw do kierowania do wykonawcy wezwań do składnia dodatkowych wyjaśnień. Wezwanie takie nie miałoby charakteru wyjaśnienia do przedstawienia budzących wątpliwość elementów kalkulacyjnych, ale byłyby faktycznie wezwaniem do uzupełnianiu braków w już przedstawionych wyjaśnieniach, co jest na gruncie przepisów p.z.p. niedopuszczalne.

W tym stanie rzeczy Zamawiający zobowiązany jest do odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę SED-HUT.

Wobec powyższego Zamawiający, stosując się do kategorycznej dyspozycji art. 90 ust. 3 p.z.p. oraz 89 ust. 1 pkt. 4 p.z.p. odrzuca ofertę Wykonawcy, jak wskazano we wstępie.