egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Poniedziałek, 9 Marca 2020

Unieważnienie postępowania na system teleinformatyczny MORD

Kraków, 9 marca 2020 r.

DAZ.271.2.2020

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Teleinformatycznego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie”.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7, w związku z art. 146 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 29 czerwca 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej p.z.p. Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione.

Podstawa faktyczna unieważnienia: Wartość szacunkowa zamówienia z uwzględnieniem zamówień uzupełniających przekroczyła wysokość kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 p.z.p. Zamawiający winien był opublikować ogłoszenie o zamówieniu w DUUE, a opublikował jedynie w BZP. W związku z powyższym postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

pliki do pobrania