egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Środa, 16 Października 2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu na ubezpieczenie pojazdów MORD

DAZ.271.8.2019

Ogłoszenie nr 510220519-N-2019 z dnia 16-10-2019 r.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35139140200000, ul. ul. Nowohucka 33a, 30-728 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 423 50 94, e-mail biuro@mord.krakow.pl, faks 12 269 90 40 .
Adres strony internetowej (url): www.mord.krakow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DAZ.271.8.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie. 2.Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (kod CPV): 66.51.00.00-8 – Usługi ubezpieczeniowe; 66.51.21.00-3 – Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków; 66.51.41.10-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych; 66.51.60.00-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 66.51.61.00-1 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej; 3.Zamówienie obejmuje: 3.1.Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego; 3.2.Ubezpieczenie auto casco; 3.3.Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów; 3.4.Ubezpieczenie assistance. 3.5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ - Program ubezpieczenia. 3.6.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych posiadał statut, z którego wynika, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby (jednostki) nie będące członkami towarzystwa. Zamawiający (oraz wszystkie jego jednostki) będzie traktowany przez takiego Wykonawcę jako osoba nie będąca członkiem towarzystwa, a co za tym idzie nie będzie zobowiązany do udziału w pokrywaniu strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 381 z późn. zm.), dalej „ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”. 3.7.Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. 3.8.Przy wykonywaniu umów ubezpieczenia Zamawiający korzysta z usług świadczonych przez Kancelarię Brokerską ASPERGO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-701) przy ul. Przemysłowej 13/73, na podstawie udzielonego ze strony Zamawiającego zlecenia. 4.Szczegółowe okresy polis ubezpieczeniowych: Rodzaj ubezpieczenia Okresy ubezpieczenia Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego; Ubezpieczenie auto casco; Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów; Ubezpieczenie assistance.Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ 4.1.Ubezpieczenia pojazdów nabywanych w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia będą zawierane na okresy zgodnie z wnioskiem Zamawiającego. 4.2.Ostatnim dniem umożliwiającym zgłoszenie i ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest 5.11.2020 r. 4.3.Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdu zakończy się dnia 4.11.2021 r. 4.4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4.5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy p.z.p. 6.Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy pomocy podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców. 7.Zamawiający dopuszcza w postępowaniu przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną na adres biuro@mord.krakow.pl Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 8.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie liczby ubezpieczanych pojazdów w przypadku sprzedaży lub zakupu nowego taboru.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 66510000-8

Dodatkowe kody CPV: 66514110-0, 66512100-3, 66516000-0, 66516100-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Ubezpieczenie pojazdów MORD w Krakowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 218000
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 24
Kod pocztowy: 00-133
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 181851.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 181851.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 216795.08
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.