egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Poniedziałek, 29 Lipca 2019

Wyniki przetargu na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD - odział terenowy w Oświęcimiu

Kraków, 29 lipca 2019 r.

DAZ.271.7.2019

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje, że kierując się uprzednio zdefiniowanymi kryteriami został wyłoniony Wykonawca w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD w Krakowie – oddział terenowy w Oświęcimiu”.

Wyłoniony Wykonawca:

Flotex Polska II Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Przemysłowa 5

35-105 Rzeszów

Cena 224 520,00 zł brutto

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 90

liczba otrzymanych punktów w kryterium upust: 5

liczba otrzymanych punktów w kryterium odległości do najbliższej stacji benzynowej: 5

łączna liczba otrzymanych punktów: 100

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta – oferta uzyskała największą liczbę punktów w przyjętych w siwz kryteriach oceny.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 4 oferty:

Oferta nr 1

Circle K Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 86

02-603 Warszawa

Cena 223 690,00 zł brutto

Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego z dnia 26.06.19 nie przedłożył oświadczenia o przynależności lub jej braku do tej samej grupy kapitałowej. W powyższych okolicznościach należy uznać, że wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania, poprzez nieprzedłożenie wymaganego przez zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia postępowania (oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania), oświadczenia.

Oferta nr 2

PHU ŻAR

Arkadiusz Saczewski

ul. Sokołowska 159a

08-110 Siedlce

Cena 224 520,00 zł brutto

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Oferta nr 3

Flotex Polska II Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Przemysłowa 5

35-105 Rzeszów

Cena 224 520,00 zł brutto

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 90

liczba otrzymanych punktów w kryterium upust: 5

liczba otrzymanych punktów w kryterium odległości do najbliższej stacji benzynowej: 5

łączna liczba otrzymanych punktów: 100

Oferta nr 4

PKN ORLEN Sp. Akcyjna

ul. Chemików 7

09-411 Płock

Cena 222 060,00 zł brutto

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ po poprawieniu omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy (na co Wykonawca wyraził zgodę), oferta nie spełnia warunku dysponowania stacją tankowania pojazdów w odległości drogowej nie większej niż 11 km (uwzględniając dojazd i powrót) od siedziby Oddziału Terenowego MORD przy ul. St. Leszczyńskiej 7 w Oświęcimiu.

pliki do pobrania