egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Piątek, 14 Czerwca 2019

Protokół z otwarcia ofert dot. postępowania na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD - OT Oświęcim

Kraków, 14 czerwca 2019 r.

DAZ.271.7.2019

Protokół z otwarcia ofert

w postępowaniu na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD – OT Oświęcim

Do godziny wskazanej w ogłoszeniu wpłynęły 4 oferty.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, która zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Jest to 239 290,00 zł.

Oferta nr 1

Circle K Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 86

02-603 Warszawa

Cena 223 690,00 zł brutto

Rabat 3,9%

Stacja:

ul. Dąbrowskiego 32

Oświęcim

Odległość 9,1 km

Oferta nr 2

PHU ŻAR

Arkadiusz Saczewski

ul. Sokołowska 159a

08-110 Siedlce

Cena 224 520,00 zł brutto

Rabat 0,9 %

Stacja:

BP Zacisze

ul. Legionów 2

32-600 Oświęcim

Odległość 2,4 km

Oferta nr 3

Flotex Polska II Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Przemysłowa 5

35-105 Rzeszów

Cena 228 520,00 zł brutto

Rabat 1,60 %

Stacja:

Zacisze

ul. Legionów 2

32-600 Oświęcim

Odległość 4,5 km

Oferta nr 4

PKN ORLEN Sp. Akcyjna

ul. Chemików 7

09-411 Płock

Cena 222 060,00 zł brutto

Rabat 1,50 %

Stacja:

SP 1426

ul. Chemików 18

Oświęcim

Odległość 6,7 km

Nie zgłoszono uwag do przeprowadzonej procedury otwarcia. Na tym protokół zakończono.

Protokołował

Leszek Grudziński

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt II 2.12 siwz, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.