egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Poniedziałek, 10 Czerwca 2019

Wyniki postępowania na usługi ochrony osób i mienia w obiektach MORD

Kraków, 10 czerwca 2019 r.

DAZ.271.5.2019

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Kierując się uprzednio zdefiniowanymi kryteriami został wyłoniony Wykonawca w postępowaniu o zamówienie publiczne na: „Ochronę osób i mienia w obiektach MORD w Krakowie”

  1. Wyłoniono Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2:

Usługowa Spółdzielnia Inwalidów

ul. Torowa 33

32-050 Skawina

Stawka za roboczogodzinę:

netto 15,42 zł

brutto 18,97 zł

Doświadczenie zawodowe:

brutto 1 941 152,58 zł

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 80,00

liczba otrzymanych punktów w kryterium doświadczenie zawodowe: 20,00

liczba otrzymanych punktów: 100,00

uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta

2. Do wyznaczonego terminu wpłynęło 5 ofert:

Oferta nr 1

Konsorcjum

Lider-Pełnomocnik

Ochrona Mienia Kraków Sp. z o.o.

30-819 Kraków, ul. Górników 13

Uczestnik-Partner

Ochrona Mienia Sp. z o.o.

30-819 Kraków, ul. Górników 13

Stawka za roboczogodzinę:

netto 15,49 zł

brutto 19,05 zł

Doświadczenie zawodowe:

brutto 24 291 305,37 zł

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 79,64

liczba otrzymanych punktów w kryterium doświadczenie zawodowe: 20,00

liczba otrzymanych punktów: 99,64

Oferta nr 2

Usługowa Spółdzielnia Inwalidów

ul. Torowa 33

32-050 Skawina

Stawka za roboczogodzinę:

netto 15,42 zł

brutto 18,97 zł

Doświadczenie zawodowe:

brutto 1 941 152,58 zł

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 80,00

liczba otrzymanych punktów w kryterium doświadczenie zawodowe: 20,00

liczba otrzymanych punktów: 100,00

Oferta nr 3

Konsorcjum firm

Wolf Służba Ochrony Sp. z o.o.

pl. Orląt Lwowskich 2

53-605 Wrocław

Wolf II Służba Ochrony Sp. z o.o.

ul. Hetm. Stanisława Żółkiewskiego 4

38-400 Krosno

Stawka za roboczogodzinę:

Netto 23,33 zł

brutto 28,70 zł

Doświadczenie zawodowe:

Brutto 5 796 165,00 zł

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 52,88

liczba otrzymanych punktów w kryterium doświadczenie zawodowe: 20,00

liczba otrzymanych punktów: 72,88

Oferta nr 4

Przedsiębiorstwo Usługowe

SED-HUT Spółka Akcyjna

30-969 Kraków

ul. Ujastek 1

Stawka za roboczogodzinę:

netto 15,90 zł

brutto 19,56 zł

Doświadczenie zawodowe:

brutto 1 785 754,11 zł

Zamawiający informuje, że odrzuca ofertę wykonawcy, działając na podstawie zapisów sekcji IX ust. 4 SIWZ tj.: „Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia”.

Wykonawca nie złożył wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny na wezwanie Zamawiającego z dnia 27.05.19 r.

Oferta nr 5

Konsorcjum firm

Lider

SOLD S.A.

31-406 Kraków

Al. 29-go Listopada 130

Partner

„HERA” Sp. z o.o.

31-406 Kraków

Al. 29-go Listopada 130

Stawka za roboczogodzinę:

netto 15,50 zł

brutto 19,07 zł

Doświadczenie zawodowe:

brutto 8 596 948,38 zł

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 79,59

liczba otrzymanych punktów w kryterium doświadczenie zawodowe: 20,00

liczba otrzymanych punktów: 99,59