egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Poniedziałek, 20 Maja 2019

Protokół z otwarcia ofert dot. postępowania na usługi ochrony osób i mienia w obiektach MORD

DAZ.271.5.2019 Kraków, 20 maja 2019 r.

Protokół z otwarcia ofert

w postępowaniu na usługi ochrony osób i mienia

w obiektach MORD

Do terminu wskazanego w ogłoszeniu wpłynęło 5 ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 411 212,46 zł brutto.

Oferta nr 1

Konsorcjum

Lider-Pełnomocnik

Ochrona Mienia Kraków Sp. z o.o.

30-819 Kraków, ul. Górników 13

Uczestnik-Partner

Ochrona Mienia Sp. z o.o.

30-819 Kraków, ul. Górników 13

Stawka za roboczogodzinę:

netto 15,49 zł

brutto 19,05 zł

Doświadczenie zawodowe:

brutto 24 291 305,37 zł

Oferta nr 2

Usługowa Spółdzielnia Inwalidów

ul. Torowa 33

32-050 Skawina

Stawka za roboczogodzinę:

netto 15,42 zł

brutto 18,97 zł

Doświadczenie zawodowe:

brutto 1 941 152,58 zł

Oferta nr 3

Konsorcjum firm

Wolf Służba Ochrony Sp. z o.o.

pl. Orląt Lwowskich 2

53-605 Wrocław

Wolf II Służba Ochrony Sp. z o.o.

ul. Hetm. Stanisława Żółkiewskiego 4

38-400 Krosno

Stawka za roboczogodzinę:

Netto 23,33 zł

brutto 28,70 zł

Doświadczenie zawodowe:

Brutto 5 796 165,00 zł

Oferta nr 4

Przedsiębiorstwo Usługowe

SED-HUT Spółka Akcyjna

30-969 Kraków

ul. Ujastek 1

Stawka za roboczogodzinę:

netto 15,90 zł

brutto 19,56 zł

Doświadczenie zawodowe:

brutto 1 785 754,11 zł

Oferta nr 5

Konsorcjum firm

Lider

SOLD S.A.

31-406 Kraków

Al. 29-go Listopada 130

Partner

„HERA” Sp. z o.o.

31-406 Kraków

Al. 29-go Listopada 130

Stawka za roboczogodzinę:

netto 15,50 zł

brutto 19,07 zł

Doświadczenie zawodowe:

brutto 8 596 948,38 zł

Nie zgłoszono uwag do przeprowadzenia procedury otwarcia ofert.

Protokół sporządził:

Agnieszka Rembiewska-Kucia

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 2.12 siwz, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.