egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Czwartek, 28 Lutego 2019

Unieważnienie pprzetargu na system teleinformatyczny MORD w Krakowie

Kraków, 28 lutego 2019 r.

DAZ.271.2.2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Teleinformatycznego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie”.

Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53), zwanej dalej p.z.p. Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione.

Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 p.z.p.: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Podstawa faktyczna unieważnienia: W prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

pliki do pobrania