egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Wtorek, 19 Lutego 2019

Protokół z otwarcia ofert dot. postępowania na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD w Krakowie

Kraków, 19 lutego 2019 r.

DAZ.271.3.2019

Protokół z otwarcia ofert

w postępowaniu na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD

Do godziny wskazanej w ogłoszeniu wpłynęły 3 oferty. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, która zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Jest to 317 800, 34 zł.

Oferta nr 1

Circle K Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 86

02-603 Warszawa

Cena 332 980,00 zł brutto

Rabat 3,9 %

Stacje:

ul. Powstańców Wielkopolskich 17, 30-553 Kraków

Odległość 4,5 km

ul. Armii Krajowej 10, 30-150 Kraków

Odległość 7,4 km

Średnia arytmetyczna 5,95 km

Oferta nr 2

Flotex Polska II Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Przemysłowa 5

35-105 Rzeszów

Cena 332 980,00 zł brutto

Rabat 1,70 %

Stacje:

BP Rybitwy, ul. Lipska 2, Kraków

Odległość 4,20 km

BP Rondo, ul. Josefa Conrada 81, Kraków

Odległość 7,50 km

Średnia arytmetyczna 5,85 km

Oferta nr 3

ORLEN Polski Koncern Naftowy SA

ul. Chemików 7

09-111 Płock

Cena 334 560,00 zł brutto

Upust 1,75 %

Stacje:

SP 639, Nowohucka 71, 30-713 Kraków

Odległość 3,9 km

SP 1378, Al. Armii Krajowej 21a, 30-150 Kraków

Odległość 5,8 km

Średnia arytmetyczna 4,85 km

Nie zgłoszono uwag do przeprowadzonej procedury. Na tym protokół zakończono.

Protokołował

Leszek Grudziński

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 2.12 siwz, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.