egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Czwartek, 7 Lutego 2019

Zmiana SIWZ dot. przetargu na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD w Krakowie

Kraków, 7 lutego 2019 r.

DAZ.271.3.2019

Zmiana SIWZ

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD w Krakowie

1. Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ poprzez wykreślenie przesłanki fakultatywnej wykluczenia Wykonawcy opisanej w sekcji II WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pkt 2.15:

15) wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 p.z.p., co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

2. Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ w sekcji VI. INFORMACJE OGÓLNE OTYCZĄCE OFERT w pkt 2 i 10, które otrzymują brzmienie:

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w Krakowie przy
ul. Nowohuckiej 33a w sekretariacie lub na dzienniku podawczym. Termin składania ofert upływa 15 lutego 2019 r. o godz. 1200.

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2019 r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowohuckiej 33a w sali konferencyjnej.

pliki do pobrania