egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Środa, 13 Czerwca 2018

Protokół z otwarcia ofert dot. przetargu na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD

Kraków, 13 czerwca 2018 r.

DAZ.271.3.2018

Protokół z otwarcia ofert

w postępowaniu na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD

Do terminu wskazanego w ogłoszeniu wpłynęły 3 oferty. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, która zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Dla części I (Kraków) jest to 396 000 zł.

Dla części II (Oświęcim) jest to 192 500 zł.

Oferta nr 1

PKN ORLEN SA

ul. Chemików 7

09-111 Płock

Cena dla części I zamówienia 349 480,00 zł brutto

Upust 1,5 %

Stacje:

Orlen nr 639, Nowohucka 71, 30-713 Kraków

Odległość 3,5 km

Orlen nr 1378, Al. Armii Krajowej 21a, 30-150 Kraków

Odległość 6,6 km

Średnia arytmetyczna 5,05 km

Cena dla części II zamówienia 172 400,00 zł brutto

Upust 1,5 %

Stacja:

Orlen nr 311, ul. Powstańców Śląskich 1a, 32-600 Oświęcim

Odległość 2,6 km

Oferta nr 2

Flotex Polska II Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Przemysłowa 5

35-105 Rzeszów

Cena dla części I zamówienia 353 370,00 zł brutto

Rabat 1,80 %

Stacje:

BP Rybitwy, ul. Lipska 2, Kraków

Odległość 4,40 km

BP Rondo, ul. Josefa Conrada 81, Kraków

Odległość 7,20 km

Średnia arytmetyczna 5,80 km

Cena dla części II zamówienia 178 000,00 zł brutto

Rabat 1,80 %

Stacja:

BP Zacisze, ul. Legionów 2, Oświęcim

Odległość 4,40 km

Oferta nr 3

Circle K Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 86

02-603 Warszawa

Cena za realizację I części zamówienia 349 580,00 zł brutto

Rabat 3,9 %

Stacje:

ul. Powstańców Wielkopolskich 17, 30-553 Kraków

Odległość 4,7 km

ul. Armii Krajowej 10, 30-150 Kraków

Odległość 7,4 km

Średnia arytmetyczna 6,05 km

Cena za realizację II części zamówienia 177 050,00 zł brutto

Rabat 3,9 %

Stacja:

ul. Dąbrowskiego 32, 32-600 Oświęcim

Odległość 8,3 km

Nie zgłoszono uwag do procedury otwarcia ofert.

Protokół sporządził

Leszek Grudziński

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 2.12 siwz, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.