egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Środa, 16 Maja 2018

Pytania dot. postępowania na usługi ochrony osób i mienia w obiektach MORD

DAZ.271.2.2018 Kraków, 16 maja 2018 r.

Odpowiedzi na pytania

dot. postępowania o zamówienie publiczne

na usługę ochrony osób i mienia w obiektach

Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu napłynęły następujące pytania:

Czy Wykonawca może polegać na zasobach Podmiotu Trzeciego, który odda zasób w postaci potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia w zakresie grupy interwencyjnej oraz monitorowania sygnałów alarmowych. Podmiot Trzeci udzieli zobowiązania Wykonawcy, który będzie ponosił wszelka odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów na zasadach opisanych w SIWZ w sekcji II „Warunki udziału w postępowaniu” pkt 10 i w sekcji III „Dokumenty składające się na ofertę” - w szczególności w pkt 4 i 8.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.