egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Poniedziałek, 19 Czerwca 2017

Odpowiedzi na pytania dot. II postępowania na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD w Krakowie

Kraków, 19 czerwca 2017 r.

DAZ.271.3.2017

Odpowiedzi na pytania

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD w Krakowie

Informujemy, że do postępowania napłynęły pytania od Wykonawców:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur w formie elektronicznej w formacie PDF, polegającej na przesłaniu ich drogą mailową lub udostępnianiu ich na Portalu Internetowym Wykonawcy na indywidualnym koncie Klienta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.

2. Zamawiający w SIWZ we wzorze umowy określił termin płatności faktury na 21 dni od wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Jednak nie wcześniej niż 7 dni od dnia otrzymania wyżej wymienionej faktury Vat przez Zamawiającego. Płatność nastąpi w drodze przelewu bankowy Wykonawcy wskazany w Fakturze VAT. Natomiast w SIWZ pkt. I ppkt. 3 Zamawiający wskazał: Faktura zbiorcza , przelew płatny 14 dni. Proszę o uściślenie terminu płatności faktury.

Odpowiedź: Zamawiający określa termin płatności na 14 dni i wprowadza zmianę w załączniku numer 4 do SIWZ w paragrafie 9 pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

3. Zapłata wynagrodzenia będzie następować w terminie 14 dni od wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, jednak nie wcześniej niż 7 dni od dnia otrzymania wyżej wymienionej faktury VAT przez Zamawiającego. Płatność nastąpi w drodze przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

3. Zamawiający w SIWZ określił karta elektroniczna (paliwowa) musi umożliwiać co najmniej automatyczne przypisanie do transakcji tankowanego pojazdu oraz firmy. Karty muszą być honorowane na wszystkich stacjach paliw Wykonawcy.

Czy Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli każda karta paliwowa wydana na numer rejestracyjny pojazdu z automatu przypisuje transakcję do pojazdu o podanym numerze rejestracyjnym oraz do indywidualnego konta Zamawiającego z jego nazwą na podstawie którego generowane są faktury VAT, na podanym koncie dostępne są wszystkie transakcje dokonywane przez Zamawiającego, oraz karta jest honorowana na wszystkich stacjach paliw Wykonawcy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna takie karty za spełniające warunek.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

STYLE 1 STYLE 2