egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Piątek, 9 Czerwca 2017

Informacja o unieważnieniu postępowania dot. bezgotówkowego tankowania i mycia pojazdów MORD

Kraków, 9 czerwca 2017 r.

DAZ.271.2.2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Bezgotówkowe tankowanie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie”.

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej p.z.p. Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione.

Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 7 p.z.p.

Podstawa faktyczna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 p.z.p., zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli obarczone jest ono niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W treści SIWZ zamawiający wskazał, że jednym z kryteriów oceny ofert jest wielkość oferowanego przez wykonawców upustu. W sekcji 7.3 SIWZ Zamawiający sformułował wymóg zgodnie z którym, wykonawca miał podać w ofercie (osobno w odniesieniu do każdej z części zamówienia) wyrażoną procentowo wielkość upustu dla 1 litra każdego z rodzajów paliwa. Procentową wielkość upustu należało podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W celu dokonania porównania złożonych ofert, kwota wyrażonego w procentach upustu miała zostać przeliczona na punkty według następującego mechanizmu (osobno dla każdej z części zamówienia):

Oferta z najwyższym oferowanym upustem 5 pkt. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej w/g następującego przelicznika:

ilość pkt. = wielkość upustu w ofercie badanej/najwyższy zaoferowany upust x 5 pkt

Zamawiający nie przewidział jednak sytuacji, która ma miejsce w przedmiotowym postępowaniu, w której wykonawcy będą oferować różne wielkości upustu dla każdego z rodzajów paliwa (co w świetle SIWZ należy ocenić zgodne [niesprzeczne] z treścią SIWZ). Powoduje to, arytmetycznie rzecz biorąc, brak możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej, ponieważ złożone oferty nie dają się ocenić w oparciu o wzór wskazany 7.3 SIWZ. Tym samym, Zamawiający nie ma możliwości zastosowania się do dyspozycji art. 91 ust. 1 p.z.p. i dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powyższe oznacza, że Zamawiający nie jest w stanie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, nie dokonując naruszenia przepisów p.z.p., które będzie miało lub co najmniej będzie mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Skutkiem takiego naruszenia jest możliwość unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 146 ust. 6 p.z.p. Wymienione tu okoliczności mieszczą się w hipotezie art. 93 ust. 1 pkt. 7 p.z.p. wobec czego Zamawiający podjął decyzję jak wskazano we wstępie pisma.