egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Poniedziałek, 5 Czerwca 2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. postępowania na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD w Krakowie

Ogłoszenie nr 92405 - 2017 z dnia 2017-06-05 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 518533-N-2017
Data: 26/05/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35139140200000, ul. ul. Nowohucka , 30728 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012 6565620 w. 19, e-mail lgru@mord.krakow.pl, faks 122 699 040.
Adres strony internetowej (url): www.mord.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-06-06, godzina: 12
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-06-08, godzina: 12