egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Środa, 31 Maja 2017

Wyniki postępowania na usługi ochrony osób i mienia w obiektach MORD

Kraków, 31 maja 2017 r.

DAZ.271.1.2017

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Kierując się uprzednio zdefiniowanymi kryteriami został wyłoniony Wykonawca w postępowaniu o zamówienie publiczne na: „Ochronę osób i mienia w obiektach MORD w Krakowie”

  1. Wyłoniono Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2:

Podgórska Spółdzielnia „Ochrona Mienia” – lider konsorcjum

ul. Górników 13

30-819 Kraków

Ochrona Mienia Sp. z o.o. – uczestnik – partner

ul. Górników 13

30-819 Kraków

Stawka za roboczogodzinę: 12,82 PLN netto

15,77 PLN brutto

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 80

liczba otrzymanych punktów w kryterium doświadczenie zawodowe: 20

liczba otrzymanych punktów: 100

uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta

  1. Do wyznaczonego terminu wpłynęło 6 ofert:

Oferta nr 1

Firma Ochrony Szkolenia Asekuracji FOSA Sp z o.o. –lider konsorcjum

ul. Katowicka 115c

41-500 Chorzów

SAFECO Spółka z o.o. Sp. z o.o. – partner konsorcjum

ul. Katowicka 115d

41-500 Chorzów

Stawka za roboczogodzinę:

netto 19,23 zł

brutto 23,65 zł

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 53,34

liczba otrzymanych punktów w kryterium doświadczenie zawodowe: 20

liczba otrzymanych punktów: 73,34

Oferta nr 2

Podgórska Spółdzielnia „Ochrona Mienia” – lider konsorcjum

ul. Górników 13

30-819 Kraków

Ochrona Mienia Sp. z o.o. – uczestnik – partner

ul. Górników 13

30-819 Kraków

Stawka za roboczogodzinę:

netto 12,82 zł

brutto 15,77 zł

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 80

liczba otrzymanych punktów w kryterium doświadczenie zawodowe: 20

liczba otrzymanych punktów: 100

Oferta nr 3

MM SERVICE MONITORING Sp. z o.o. – lider konsorcjum

ul. Trybunalska 21

95-080 Kruszów

MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o. - konsorcjant

ul. 3 Maja 64/66

93-408 Łódź

Stawka za roboczogodzinę:

netto 16,66 zł

brutto 20,49 zł

Wykonawca został wezwany pismem z dnia 16 maja 2017 r. do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w sekcji III pkt 2.6 SIWZ na potwierdzenie warunku o którym mowa w sekcji II ust. 1 pkt 1.2.5 SIWZ dot. potwierdzenia opłacenia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W wyznaczonym terminie nie dostarczył żądanych dokumentów.

Wykonawca nie odniósł się również do wezwania o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość oferowanej ceny, która w ocenie Zamawiającego wydawała się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budziła wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Brak dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania zgodnie z postanowieniem sekcji II ust. 2 pkt. 2.1 SIWZ. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z zapisem sekcji II ust. 3 SIWZ.

Oferta nr 4

RR Security Grupa Sp. z o.o. – lider konsorcjum

ul. Wareckiej 9/55

00-034 Warszawa

RR Security Safety Sp. z o.o.

ul. Wareckiej 9/55

00-034 Warszawa

RR Security Sp. z o.o.

ul. Wareckiej 9/55

00-034 Warszawa

R8 SECURITY SA

ul. Wareckiej 9/55

00-034 Warszawa

Stawka za roboczogodzinę:

netto 16,53 zł

brutto 20,33 zł

Wykonawca w piśmie z dnia 16 maja 2017 r. został wezwany do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość oferowanej ceny, która w ocenie Zamawiającego wydawała się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budziła wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Wykonawca został w/w piśmie wezwany do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wymaganiami sekcji III ust.2 pkt 2.3, 2.4, 2.5 SIWZ.

Wyjaśnienia Wykonawcy w zakresie elementów oferty mających wpływ na wysokość oferowanej ceny Zamawiający uznał za niewystarczające. Z przedłożonych dokumentów, ani wyjaśnień nie wynikała podstawa dysponowania pracownikami, do której Zamawiający mógłby odnieść przedstawione koszty, wykonawca jedynie rozważał możliwe formy zatrudnienia. Wykonawca nie przedstawił również żadnych wyliczeń mających odniesienie do obecnie obowiązujących stawek wynikających z przepisów prawa pracy ani wysokości udzielonej pomocy publicznej. W tym stanie rzeczy Zamawiający nie był w stanie ocenić przedłożonych wyjaśnień w świetle procedury określonej postanowieniami sekcji XI ust. 3 SIWZ. Zgodnie z treścią SIWZ (sekcji XI ust. 3 in fine) obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywał na wykonawcy. Przedstawienie wyjaśnień w tak ograniczonym zakresie, jak miało to miejsce w przedmiotowym przypadku, nie kwalifikuje się do prowadzenia dalszych wyjaśnień albowiem wówczas inicjatywa dowodzenia zostałaby faktycznie przejęta przez Zamawiającego.

Z uwagi na powyższe oferta zostaje odrzucona na podstawie postanowienia w sekcji XI ust. 2 pkt. d) oraz sekcji XI ust. 3 in fine SIWZ.

Oferta nr 5

Usługowa Spółdzielnia Inwalidów

ul. Torowa 33

32-050 Skawina

Stawka za roboczogodzinę:

netto 13,45 zł

brutto 16,54 zł

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 76,28

liczba otrzymanych punktów w kryterium doświadczenie zawodowe: 20

liczba otrzymanych punktów: 86,28

Oferta nr 6

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych

MPEC Sp. z o.o.

ul. Miechowity 6A

31-475 Kraków

Stawka za roboczogodzinę:

netto 175 338,30 zł

brutto 215 666,11 zł

Zgodnie z postanowieniem sekcji XI ust. 2 pkt. f) SIWZ, zamawiający zobowiązał się do odrzucenia złożonej przez wykonawcę oferty zawierającej błędy w obliczeniu ceny. W złożonym przez Państwa formularzu ofertowym cena za realizację zamówienia została określona na kwotę 215 666,11 zł brutto. Mimo dosłownego brzmienia formularza trudno uznać, żeby zaoferowana kwota odnosiła się do jednej roboczogodziny pracy wykonawcy w ramach świadczenia usług ochrony, którą to wartość wykonawca zobowiązany był wskazać składając ofertę. Zamawiający zwraca uwagę, że w sekcji VIII ust. 1 oraz 2 SIWZ wskazano, że „Cenę należy podać podając stawkę za 1 rbg pracy 1 pracownika ochrony” oraz, że „Cenę za realizację zamówienia zamieszcza się w formularzu ofertowym z podaniem kwoty netto i ceny brutto oraz, że stawka za 1 rbg pracy 1 pracownika ochrony oferty musi obejmować wszystkie koszty składające się na wykonywanie przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące jego wykonywaniu, o których mowa w SIWZ (w tym istotnych postanowieniach umowy), jakie poniesie wykonawca.”

Wyrażenie ceny w relacji do innych wielkości niż było to wymagane przez Zamawiającego, mieści się w hipotezie przesłanki obligatoryjnego odrzucenia oferty wymienionej w sekcji XI ust. 2 pkt. f) SIWZ. Rozbieżności powyższej nie można z pewnością zakwalifikować jako którejś z kategorii omyłek wymienionych w sekcji V ust. 6 SIWZ, które zamawiający byłby zobowiązany poprawić w ofercie. Omyłka jest zachowaniem, które na gruncie zamówień publicznych jest definiowane jako niezamierzone przeoczenie, przestawienie które w sposób widoczny nie odzwierciedla zamiaru składającego oświadczenie woli. Natomiast w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia z zamiarem podania oferty całościowej (trudno wpisanie do formularza ofertowego ceny za całość zamówienia wyrażoną cyfrowo oraz słownie traktować jako rezultat przypadkowego przeoczenia). Stan taki mieści się w pojęciu błędu w obliczeniu ceny, tj takiego pojmowania oczekiwań zamawiającego, które nie odpowiadało jego rzeczywistej woli wyrażonej w SIWZ.

Z uwagi na powyższe oferta zostaje odrzucona na podstawie postanowienia w sekcji XI ust. 2 pkt. f) SIWZ.