egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Poniedziałek, 24 Kwietnia 2017

Protokół z otwarcia ofert dot. postępowania na usługi ochrony osób i mienia w obiektach MORD

DAZ.271.1.2017

Kraków, 24 kwietnia 2017 r.

Protokół z otwarcia ofert

w postępowaniu na usługi ochrony osób i mienia

w obiektach MORD

Do terminu wskazanego w ogłoszeniu wpłynęło 6 ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 383 333,59 zł brutto.

Oferta nr 1

Firma Ochrony Szkolenia Asekuracji FOSA Sp z o.o. –lider konsorcjum

ul. Katowicka 115c

41-500 Chorzów

SAFECO Spółka z o.o. Sp. z o.o. – partner konsorcjum

ul. Katowicka 115d

41-500 Chorzów

Stawka za roboczogodzinę:

netto 19,23 zł

brutto 23,65 zł

Oferta nr 2

Podgórska Spółdzielnia „Ochrona Mienia” – lider konsorcjum

ul. Górników 13

30-819 Kraków

Ochrona Mienia Sp. z o.o. – uczestnik – partner

ul. Górników 13

30-819 Kraków

Stawka za roboczogodzinę:

netto 12,82 zł

brutto 15,77 zł

Oferta nr 3

MM SERVICE MONITORING Sp. z o.o. – lider konsorcjum

ul. Trybunalska 21

95-080 Kruszów

MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o. - konsorcjant

ul. 3 Maja 64/66

93-408 Łódź

Stawka za roboczogodzinę:

netto 16,66 zł

brutto 20,49 zł

Oferta nr 4

RR Security Grupa Sp. z o.o. – lider konsorcjum

ul. Wareckiej 9/55

00-034 Warszawa

RR Security Safety Sp. z o.o.

ul. Wareckiej 9/55

00-034 Warszawa

RR Security Sp. z o.o.

ul. Wareckiej 9/55

00-034 Warszawa

R8 SECURITY SA

ul. Wareckiej 9/55

00-034 Warszawa

Stawka za roboczogodzinę:

netto 16,53 zł

brutto 20,33 zł

Oferta nr 5

Usługowa Spółdzielnia Inwalidów

ul. Torowa 33

32-050 Skawina

Stawka za roboczogodzinę:

netto 13,45 zł

brutto 16,54 zł

Oferta nr 6

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych

MPEC Sp. z o.o.

ul. Miechowity 6A

31-475 Kraków

Stawka za roboczogodzinę:

netto 175 338,30 zł

brutto 215 666,11 zł

Nie zgłoszono uwag do przeprowadzenia procedury otwarcia ofert.

Protokół sporządził:

Leszek Grudziński

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 2.12 siwz, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.