Ważne

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie przypomina o konieczności stosowania maseczek ochronnych w czasie egzaminów teoretycznych i praktycznych, we wszystkich lokalizacjach.

Zasady dokonywania rezygnacji

Zasady rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu zostały określone w § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku, w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Zgodnie z Rozporządzeniem, rezygnacji z egzaminu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, można dokonać nie później niż na dwa dni robocze przed jego wyznaczonym terminem, wyłącznie w formie pisemnej lub

za pomocą maila /informacja@mord.krakow.pl/

Nie ma możliwości rezygnacji telefonicznie!!!

We wniosku o rezygnację należy podać imię i nazwisko, nr PESEL oraz wyznaczony wcześniej termin egzaminu. Przy uwzględnieniu rezygnacji, brana będzie pod uwagę data wpływu wniosku do MORD.

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2020 r.