Nowe wymagania wobec korespondencji elektronicznej kierowanej do MORD w Krakowie.

W związku z obowiązkiem wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2023r. poz.2659) informujemy, że następujące dokumenty przesyłane środkami komunikacji elektronicznej, powinny zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym:

– rezygnacja z terminu egzaminu,

– rezygnacja z udziału instruktora w egzaminie,

– dokumenty do zapisu na egzamin, jeżeli są przesyłane za pomocą poczty elektronicznej,

– dokumenty do zapisu na egzamin żołnierza odbywającego szkolenie w jednostce wojskowej.

Dokumenty elektroniczne w powyższych sprawach, które nie zostaną opatrzone odpowiednim podpisem będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Zasady uznawania dokumentów elektronicznych

Ostatnia aktualizacja: 19 stycznia 2024 r.