Nabór na stanowisko EGZAMINATOR

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie

Poszukuje kandydatów na stanowisko:

EGZAMINATOR

Miejsce pracy: Kraków, Oświęcim

 Wymagania:

 • uprawnienia egzaminatora prawa jazdy w rozumieniu Ustawy o kierujących pojazdami w zakresie kat. A i B prawa jazdy,
 • dyspozycyjność, pracowitość, sumienność,
 • wysoka kultura osobista.

Do obowiązków egzaminatora należy:

 • realizowanie zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w  pełnym wymiarze godzin (2-miesięczny okres próbny),
 • pakiet socjalny z ZFŚS,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • pracę w systemie zmianowym w 3 lokalizacjach – z przewagą pracy w lokalizacji w Oświęcimiu,
 • wynagrodzenie od 5000 zł brutto, dodatek zadaniowy od 2400 zł brutto, dodatek stażowy; wysokość pensji reguluje Uchwała Nr LXVIII/1019/23 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców na obszarze województwa małopolskiego.

CV prosimy przesyłać na adres biuro@mord.krakow.pl lub na adres korespondencyjny:

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, ul. Nowohucka 33a, 30-728 Kraków z dopiskiem „Oferta – egzaminator”

w terminie do 12 lipca 2024 r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestMałopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie z siedzibą przy ul. Nowohuckiej 33a, 30-728 Kraków.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować  poprzez e-mail: iod@mord.krakow.pl

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego: – na podstawie kodeksu pracy,  natomiast udzielona przez Panią/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (nie wynikających z powyższych przepisów) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach (np. adres e-mail, nr telefonu, wizerunek )
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów Kodeksu Pracy.
 • Pani/Pana dane osobowe na etapie rekrutacji nie będą przekazywane innym podmiotom. 
 • Pani/Pana dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia procedury naboru.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 • Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, w przypadkach i na warunkach określonych w RODO, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą poddawane profilowaniu.

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a także danych, które wykraczają poza dane osobowe określone w art.22¹ §1 Kodeksu pracy zawartych w dokumentach aplikacyjnych  przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie z siedzibą przy ul. Nowohuckiej 33a, 30-728 Kraków w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko EGZAMINATOR.
 2. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną

…………………………….                                                                                                 ………………………………

Miejscowość, Data                                                                                                         Imię, Nazwisko                              

Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2024 r.