EGZAMIN W RAMACH KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ LUB UZUPEŁNIAJĄCEJ

Jak się zapisać?

Osobiście w MORD Kraków podając numer identyfikujący profil kierowcy zawodowego (PKZ), składając dowód uiszczenia opłaty za test kwalifikacyjny w wysokości 50 zł. – wyznaczony jest wówczas terminu testu kwalifikacyjnego.

Co należy przynieść na egzamin?

Osoba egzaminowana może przystąpić do testu kwalifikacyjnego, jeżeli okaże ważny w dniu testu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

 • dowód osobisty;
 • kartę pobytu;
 • paszport;
 • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
 • polski dokument tożsamości cudzoziemca;
 • zgodę na pobyt tolerowany;

Stwierdzenia tożsamości osób uprawnionych do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego można dokonać również na podstawie dokumentu elektronicznego okazując go egzaminatorowi na ekranie urządzenia mobilnego, zaktualizowanego na dzień testu kwalifikacyjnego.

Kiedy test nie będzie przeprowadzony?

Egzaminator nie przeprowadza testu kwalifikacyjnego, jeżeli:

 1. nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na test kwalifikacyjny.
 2. osoba egzaminowana zgłaszająca się na test kwalifikacyjny zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego.
 3. osoba egzaminowana zgłaszająca się na test kwalifikacyjny jest pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub odmówiła poddania się badaniu przez organy uprawnione do przeprowadzenia badania w celu ustalenia w jej organizmie zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

W przypadku osoby egzaminowanej, której stan lub zachowanie uzasadnia podejrzenie, że jest ona pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, egzaminator wzywa organy uprawnione do przeprowadzenia badania w celu ustalenia w jej organizmie zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Zastrzegamy, że w przypadku braku stwierdzenia alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu u osoby egzaminowanej ponowny test kwalifikacyjny odbędzie się bez wniesienia nowej opłaty w najbliższym wolnym terminie.

W przypadku stwierdzenia u osoby egzaminowanej alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub gdy osoba egzaminowana odmówiła poddania się badaniu przez organy uprawnione do przeprowadzenia badania w celu ustalenia w jej organizmie zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu wynik egzaminu zostanie rozliczony jako ”X”, co oznacza  niestawienie się na test kwalifikacyjny. W takiej sytuacji osoba egzaminowana może umówić się na kolejny test kwalifikacyjny po wniesieniu nowej opłaty za test.

Jak wygląda test?

Test kwalifikacyjny po ukończeniu kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej obejmuje:

 • część podstawową składającą się z 20 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego, w tym w zakresie bloku programowego określonego odpowiednio do prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D1+E
 • część specjalistyczną składającą się z 10 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego.

Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź. Obecnie testy są w języku polskim oraz w języku rosyjskim.

Udzielenie odpowiedzi polega na poprawnym wybraniu i wpisaniu długopisem odpowiedniego oznaczenia literowego A B C do właściwej rubryki arkusza odpowiedzi sporządzonego na podstawie §47 rozporządzenia. Wzór arkusza odpowiedzi stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Wpisanie odpowiedzi niepoprawnej, wpisanie więcej niż jednej odpowiedzi lub niewpisanie żadnej odpowiedzi jest traktowane jako udzielenie odpowiedzi niepoprawnej.

W trakcie trwania testu kwalifikacyjnego osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi. Poprawienie udzielonej odpowiedzi polega na skreśleniu niewłaściwej litery, wpisaniu poprawnej i potwierdzeniu każdorazowo tej czynności własnoręcznym podpisem.

Wynik testu kwalifikacyjnego uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

 • 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym oraz
 • 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

Test kwalifikacyjny po ukończeniu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej obejmuje część specjalistyczną składającą się z 10 pytań, a czas jego trwania wynosi 15 minut.

Czy są jakieś warunki dodatkowe?

W czasie rozwiązywania testu kwalifikacyjnego osoba przystępująca do testu kwalifikacyjnego nie może samowolnie opuszczać sali egzaminacyjnej. Samowolne opuszczenie sali egzaminacyjnej w trakcie rozwiązywania testu kwalifikacyjnego i próba powrotu do sali w celu kontynuowania testu oraz korzystanie z materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w udzieleniu odpowiedzi na pytania w trakcie testu kwalifikacyjnego lub wykonywanie tej czynności niesamodzielnie, uznaje się iż zostały spełnione przesłanki Art. 35 ust. 2 rozporządzenia, a osoba egzaminowana uzyskuje negatywny wynik testu.

Osoba przystępująca do testu kwalifikacyjnego, która na własną prośbę przerwała rozwiązywanie testu kwalifikacyjnego uzyskuje wynik negatywny.

Co dalej po egzaminie?

W przypadku wyniku pozytywnego egzaminu wydawane jest świadectwo kwalifikacji zawodowej, a następnie informacja ta jest przekazywana do właściwego organu wydającego prawo jazdy z wpisem kodu 95. Na wniosek osoby egzaminowanej wydawane jest zaświadczenie potwierdzające uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. 2022 poz. 180)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. 2022 poz. 739)

Ostatnia aktualizacja: 18 maja 2022 r.