egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Piątek, 13 Listopada 2020

Wyniki przetargu na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD - oddział terenowy w Oświęcimiu

Kraków, 13 listopada 2020 r.

DAZ.271.13.2020

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje, że kierując się uprzednio zdefiniowanymi kryteriami został wyłoniony Wykonawca w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD w Krakowie – oddział terenowy w Oświęcimiu”.

Wyłoniony Wykonawca:

Flotex Polska II Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Przemysłowa 5

35-105 Rzeszów

Cena za realizację zamówienia 146 640 zł brutto zł brutto

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 90

liczba otrzymanych punktów w kryterium upust: 10

łączna liczba otrzymanych punktów: 100

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta – oferta uzyskała największą liczbę punktów w przyjętych w siwz kryteriach oceny.

Do terminu wskazanego w ogłoszeniu wpłynęły 2 oferty.

Oferta nr 1 - Oferta odrzucona

BP Europa SE Oddział w Polsce

ul. Jasnogórska 1

31-358 Kraków

Wykonawca nie udzielił wyjaśnień w zakresie własnoręcznego podpisu osoby składającej ofertę. W ocenie Zamawiającego złożony formularz ofertowy wraz z załącznikami nie został podpisany własnoręcznie przez osobę uprawnioną, a stanowił wydruk skanu. W odpowiedzi na wezwanie wykonawca przesłał ponownie formularz ofertowy tym razem własnoręcznie podpisany przez osobę uprawnioną. W tym stanie rzeczy oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 jako nieważna na podstawie odrębnych przepisów tj. w zakresie reprezentacji.

Oferta nr 2

Flotex Polska II Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Przemysłowa 5

35-105 Rzeszów

Cena za realizację zamówienia 146 640 zł brutto zł brutto

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 90

liczba otrzymanych punktów w kryterium upust: 10

łączna liczba otrzymanych punktów: 100

pliki do pobrania