egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Piątek, 13 Listopada 2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu na ubezpieczenie pojazdów MORD w Krakowie

Ogłoszenie nr 510225008-N-2020 z dnia 12-11-2020 r.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 593705-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540200266-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35139140200000, ul. ul. Nowohucka 33a, 30-728 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 423 50 94, e-mail biuro@mord.krakow.pl, faks 12 269 90 40 .

Adres strony internetowej (url): www.mord.krakow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DAZ.271.11.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie. 2. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (kod CPV): 66.51.00.00-8 – Usługi ubezpieczeniowe; 66.51.21.00-3 – Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków; 66.51.41.10-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych; 66.51.60.00-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 66.51.61.00-1 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej; 3. Zamówienie podstawowe obejmuje: 3.1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego; 3.2. Ubezpieczenie auto casco; 3.3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów; 3.4. Ubezpieczenie assistance. 3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ - Program ubezpieczenia. 3.6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych posiadał statut, z którego wynika, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby (jednostki) nie będące członkami towarzystwa. Zamawiający (oraz wszystkie jego jednostki) będzie traktowany przez takiego Wykonawcę jako osoba nie będąca członkiem towarzystwa, a co za tym idzie nie będzie zobowiązany do udziału w pokrywaniu strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 381 z późn. zm.), dalej „ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”. 3.7. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. 3.8. Przy wykonywaniu umów ubezpieczenia Zamawiający korzysta z usług świadczonych przez Kancelarię Brokerską ASPERGO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-701) przy ul. Przemysłowej 13/73, na podstawie udzielonego ze strony Zamawiającego zlecenia. 4. Szczegółowe okresy polis ubezpieczeniowych: Rodzaj ubezpieczenia Okresy ubezpieczenia  Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego;  Ubezpieczenie auto casco;  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów;  Ubezpieczenie assistance. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ 4.1. Ubezpieczenia pojazdów nabywanych w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia będą zawierane na okresy zgodnie z wnioskiem Zamawiającego. 4.2. Ostatnim dniem umożliwiającym zgłoszenie i ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest 5.11.2021 r. 4.3. Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdu zakończy się dnia 4.11.2022 r. 4.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy p.z.p. 5. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy pomocy podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców. 6. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu komunikację pisemną realizowaną za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, przy użyciu poczty elektronicznej (e–mail: biuro@mord.krakow.pl). Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający dopuszcza również składanie oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jak również dokumentów wadium (wnoszonego w formie innej niż pieniężna), a także dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (wnoszonego w formie innej niż pieniężna) w postaci elektronicznej jeżeli zostaną one podpisane elektroniczne przez odpowiednie osoby, za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W takim przypadku dokumenty należy przesyłać na adres mailowy Zamawiającego: biuro@mord.krakow.pl 7. Prawo opcji 7.1. W zakresie Zamówienia podstawowego Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania w trakcie trwania umowy z określonego w art. 34 ust. 5 Ustawy PRAWA OPCJI, przez które należy rozumieć dodatkowe: 7.1.1. ubezpieczenie nowo nabywanych pojazdów [z poz. od 80 do 124 włącznie wg załącznika numer 2 do SIWZ ] w przypadku wymiany pojazdów wskazanych w SIWZ [z poz. od 1 do 45 włącznie wg załącznika numer 2 do SIWZ], 7.1.2. zwiększenia sumy ubezpieczenia pojazdów Zamawiającego, np. w związku z ich doposażeniem. 7.2. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji polega na zwiększeniu maksymalnie do 90 % wartości Zamówienia podstawowego tj. zwiększenia należnej w tym zakresie składki ubezpieczeniowej (wynagrodzenia Wykonawcy). 7.3. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach i w takim samym zakresie jak Zamówienie podstawowe zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ (Program ubezpieczenia) i z zastosowaniem tych samych składek i stawek jednostkowych (cen) za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe podanych przez Wykonawcę w ofercie dla Zamówienia podstawowego. 7.4. Składka ubezpieczeniowa należna Wykonawcy z tytułu skorzystania z prawa opcji zwiększenia Zamówienia podstawowego będzie obliczona przy uwzględnieniu składki ubezpieczeniowej za udzielaną ochronę ubezpieczeniową w zakresie Zamówienia podstawowego. Składka, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie potwierdzona w polisie lub certyfikacie wystawionym przez Wykonawcę lub w aneksie do wystawionego już dokumentu ubezpieczenia w ramach Zamówienia podstawowego. 7.5. Warunkiem uruchomienia prawa opcji w ramach Zamówienia podstawowego jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli pod rygorem nieważności o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiający uprawniony jest do złożenia takiego oświadczenia w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej (okresie ubezpieczenia), nie wcześniej jednak niż od dnia 6.11.2020 r. do upływu terminu, na który została zawarta z Wykonawcą umowa dot. Zamówienia podstawowego (do końca okresu ubezpieczenia). W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji oświadczenie Zamawiającego w tym zakresie będzie stanowiło integralną część niniejszej Umowy. 7.6. Zamawiający gwarantuje jedynie wykonanie Zamówienia podstawowego, z zastrzeżeniem pkt. 7.7. Natomiast prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. 7.7. Zamawiający przewiduje prawo opcji zmniejszenia zamówienia podstawowego do 20% łącznej ceny w danej części zamówienia w przypadku zmniejszonych potrzeb Zamawiającego, w szczególności w przypadku zbycia pojazdu/ów, wyrejestrowania lub zniszczenia pojazdu/ów mechanicznego/ych wskazanego/ych w wykazie pojazdów stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ. Niewykonanie przez Zamawiającego zamówienia podstawowego w zakresie do 80% łącznej ceny zamówienia, nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Do skorzystania z prawa opcji zmniejszenia zamówienia podstawowego niezbędne jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w tym zakresie. W tej sytuacji rozliczenie składek ubezpieczeniowych (zwrot składek za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej oraz ewentualne inne rozliczenia) dokonywane będzie proporcjonalnie za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 66510000-8

Dodatkowe kody CPV: 66512100-3, 66514110-0, 66516000-0, 66516100-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie pojazdów MORD w Krakowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/11/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 371000

Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group O/Kraków

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Kordylewskiego 1

Kod pocztowy: 31-542

Miejscowość: Kraków

Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 426008.44

Oferta z najniższą ceną/kosztem 426008.44

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 510007

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.