egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Poniedziałek, 26 Października 2020

Protokół z otwarcia ofert w przetargu na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD - oddział terenowy w Oświęcimiu

W załączeniu protokół z otwarcia ofert w postępowaniu na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD w Krakowie - oddział terenowy w Oświęcimiu

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 2.12 siwz, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

pliki do pobrania