egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Środa, 2 Września 2020

Unieważnienie postępowania na system teleinformatyczny MORD

DAZ.271.4.2020 Kraków, 2 września 2020 r.­

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Teleinformatycznego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Teleinformatycznego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Krakowie, zostaje unieważnione.

Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 1) p.z.p.

Podstawa faktyczna unieważnienia: w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła ani jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Jedyna oferta została złożona przez Wykonawcę Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą przy ul. Sanguszki 1
w Warszawie. Wykonawca ten, mimo skierowanego doń wezwania w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p. wezwania do uzupełnienia oryginałów lub poświadczonych notarialnie kopii pełnomocnictw osób, które reprezentowały wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu, nie uzupełnił rzeczonych dokumentów. W tym stanie rzeczy oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.,1 pkt. 8. Wykonawca nie przedłożył bowiem w odpowiedniej formie dokumentów (pełnomocnictw) osób wskazujące na ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu.

pliki do pobrania