egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Czwartek, 23 Lipca 2020

Informacja o unieważnieniu II postępowania na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD - OT Oświęcim

Kraków, 23 lipca 2020 r.

DAZ.271.8.2020

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie – oddział terenowy w Oświęcimiu”.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288), zwanej dalej p.z.p. Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione.

Podstawa faktyczna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamawiający, działając na podstawie art. 24. 1.12 pzp ,wykluczył Wykonawcę:

BP Europa SE Oddział w Polsce

ul. Jasnogórska 1

31-358 Kraków

Wykonawca został wezwany pismem z dnia 15.07.2020 r. do uzupełnienia oświadczenia o przynależności lub jej braku do tej samej grupy kapitałowej oraz pełnomocnictwa do reprezentacji podmiotu. Dokumentów nie uzupełnił.

Zamawiający, działając na podstawie art. 24.4 pzp ,traktuje ofertę niżej wskazanego Wykonawcy jako odrzuconą:

BP Europa SE Oddział w Polsce

ul. Jasnogórska 1

31-358 Kraków

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający, działając na podstawie art. 89.1.2 pzp ,odrzuca ofertę Wykonawcy:

Flotex Polska II Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Przemysłowa 5

35-105 Rzeszów

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w formularzu ofertowym podał ceny paliw z dnia 5, 6 i 7 stycznia zamiast żądanych przez Zamawiającego (01.05, 01.06, 01.07.2020).


pliki do pobrania