egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Wtorek, 14 Kwietnia 2020

II Unieważnienie postępowania na system teleinformatyczny MORD

Kraków, 14 kwietnia 2020 r.

DAZ.271.3.2020

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Teleinformatycznego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie”.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej p.z.p. Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione.

Podstawa faktyczna unieważnienia: Wykonawca, który złożył jedyną w postępowaniu ofertę, nie złożył we właściwej formie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Nie uzupełnił ich również na wezwanie zamawiającego. Oznacza to, że wykonawca podlega wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 p.z.p., zaś jego ofertę należy traktować jako odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 p.z.p. Tym samym należy uznać, że w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

pliki do pobrania