egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Piątek, 20 Marca 2020

II Protokół z otwarcia dot. przetargu na system teleinformatyczny MORD

Kraków, 20 marca 2020 r.
DAZ.271.3.2020
Protokół z otwarcia ofert
w postępowaniu na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu teleinformatycznego MORD
Do godziny wskazanej w ogłoszeniu wpłynęła 1 oferta.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Jest to 795 490, 20 zł brutto.
Oferta nr 1
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA
ul. Sanguszki 1
00-222 Warszawa
Oferta 795 490,20 zł brutto
Deklarowany czas naprawy od zgłoszenia o priorytecie TOP – 24 h
Deklarowany czas naprawy od zgłoszenia o priorytecie MEDIUM – 72 h
Lista instytucji –
MORD Kraków

Nie wniesiono uwag do sposobu przeprowadzenia procedury otwarcia ofert.
Protokołował
Leszek Grudziński

pliki do pobrania