egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Czwartek, 6 Lutego 2020

Odpowiedzi na pytania do postępowania na bezgotówkowe tankowanie pojazdów MORD.

DAZ.270.1.2020­ Kraków, 5 lutego 2020 r.

Odpowiedzi na pytania
do postępowania na „Bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów
Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie”.

Zamawiający informuje, że otrzymał następujące pytania od Wykonawców:

1. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli stacja paliw Wykonawcy znajdująca się w odległości drogowej nie większej niż 8 km od lokalizacji Oddziału Terenowego przy ul. Balickiej 127 w Krakowie będzie czynna 7 dni w tygodniu w godzinach 6.00 – 22.00?

Odpowiedź: Zamawiający nie uzna warunku za spełniony. W zależności od możliwości kadrowych i wykorzystania pojazdów do egzaminowania Zamawiający przewiduje również tankowanie pojazdów w godzinach nocnych.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby karty paliwowe były wydane w ciągu 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego ?

Odpowiedź: Nie, ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości pracy taboru, w ocenie Zamawiającego okres 10 dni od daty złożenia zamówienia jest zbyt długi.

3. Czy Zamawiający wyrazi na zmianę zapisów §12 ust 7 wraz z podpunktami projektu umowy na następujące: „Wykonawca odstępuje od wymogu ustanowienia przez Zamawiającego Zabezpieczenia, Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Wykonawcę zaś postanowienia punktu X a) Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flota Wykonawcy …………………………. nie znajdują w stosunku do Zamawiającego zastosowania.”? Wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji”.

Odpowiedź: projekt umowy nie odnosi się do szczegółowych rozwiązań stosowanych przez Wykonawców w ich ogólnych warunkach sprzedaży i używania kart flotowych. Jeżeli będzie to konieczne, to umowa zostanie przed podpisaniem uzupełniona o postanowienia, które odnosząc się do ogólnych warunków stosowanych przez Wykonawcę pozwolą na realizację wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.