egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Piątek, 23 Sierpnia 2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD - oddział terenowy w Oświęcimiu

Ogłoszenie nr 510176722-N-2019 z dnia 23-08-2019 r.
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie: Bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie - oddział terenowy w Oświęcimiu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557324-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35139140200000, ul. ul. Nowohucka 33a, 30-728 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 423 50 94, e-mail biuro@mord.krakow.pl, faks 12 269 90 40 .
Adres strony internetowej (url): www.mord.krakow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie - oddział terenowy w Oświęcimiu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DAZ.271.7.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów oraz urządzeń dla zlokalizowanych w oddziale terenowym Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego - w Oświęcimiu: • olej napędowy dla 1 ciągnika rolniczego i samochodu osobowego; • benzyna bezołowiowa dla 26 samochodów na kat. B prawa jazdy, 8-10 motocykli (tankowanie do kanistra), 2-4 motorowerów (tankowanie do kanistra), odśnieżarki (tankowanie do kanistra) i odkurzacza ręcznego (tankowanie do kanistra); • mycie pojazdów kat. B (w myjni automatycznej lub myjni samoobsługowej). Szacowana ilość zakupionego paliwa w okresie trwania umowy wynosi dla oddziału w Oświęcimiu: 40 000 l benzyny oraz 3 000 l oleju napędowego. Zamówienie stanowi jedną z części zamówienia, która jest udzielana w ramach odrębnego postępowania. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający wymaga: - rozliczenia tygodniowego, dwutygodniowego lub miesięcznego na podstawie kart paliwowych elektronicznych; Zamawiający dopuszcza, aby zestawienie miesięczne było tożsame z okresem rozliczeniowym; Zamawiający dopuszcza okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Wykonawca będzie wystawiał faktury dla Zamawiającego po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego; - zestawienie miesięcznego tankowań dla poszczególnych pojazdów MORD ze wskazaniem stanu licznika pojazdu po tankowaniu (stan licznika będzie podawany po każdym tankowaniu przez pracownika MORD, nie dotyczy tankowań do kanistra dla urządzeń), nr pojazdu, wartość brutto tankowania, ceny jednostkowej 1 litra paliwa i zatankowanej ilości paliwa; - faktura zbiorcza, przelew płatny w terminie 21 dni; - wymagana dostępność usługi: cały tydzień, 24 h na dobę. Miejsca realizacji przedmiotu zamówienia (świadczenia usługi tankowania paliwa dla pojazdów MORD) mają znajdować się w odległości drogowej nie większej niż 11 km (licząc dojazd i powrót łącznie) od siedziby Oddziału Terenowego MORD przy ul. St. Leszczyńskiej 7 w Oświęcimiu oraz być wyposażone w monitoring wizyjny umożliwiający identyfikację osób tankujących pojazdy MORD. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby tankowanych pojazdów i urządzeń w zależności od ilości prowadzonych egzaminów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość tankowania na dowolnej stacji honorującej oferowane karty paliwowe elektroniczne. Zamawiający dopuszcza możliwość opłaty za wydanie karty wymiennej (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.) w wysokości nie przekraczającej 10 zł netto. Mycie pojazdów z rozliczaniem za pomocą kart elektronicznych będzie się odbywać w cenach wynikających z cennika obowiązującego w dniu świadczenia usługi. Karta elektroniczna (paliwowa) musi umożliwiać co najmniej automatyczne przypisanie do transakcji tankowanego pojazdu oraz firmy. Karty muszą być honorowane na wszystkich stacjach paliw Wykonawcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 09132100-4

Dodatkowe kody CPV: 09134000-7, 50112300-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD w Krakowie - oddział terenowy w Oświęcimiu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 111729.16
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Flotex Polska II Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 5
Kod pocztowy: 35-105
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 224520
Oferta z najniższą ceną/kosztem 222060
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 224520
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.