egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Sobota, 8 Czerwca 2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie systemu teleinformatycznego MORD

Ogłoszenie nr 510115305-N-2019 z dnia 08-06-2019 r.
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Teleinformatycznego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35139140200000, ul. ul. Nowohucka 33a, 30-728 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 423 50 94, e-mail biuro@mord.krakow.pl, faks 12 269 90 40 .
Adres strony internetowej (url): www.mord.krakow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Teleinformatycznego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DAZ.271.4.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dla siedziby głównej MORD Kraków oraz Oddziałów Terenowych systemu oprogramowania obsługującego kandydatów na kierowców i w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 570) o właściwościach określonych w punkcie I.3.1 SIWZ oraz I.3.2 – I.3.3 SIWZ zintegrowanego z każdym systemem teleinformatycznym, o którym mowa w art. 16a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 978 z późn. zm.). Według stanu prawnego i faktycznego na dzień dzisiejszy systemem tym jest SI Kierowca będący własnością Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie; zgodnie z zapisami ustawy z dn. 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 2183 Z pózn.zm.) oraz CEPiK 2.0; w przypadku wprowadzenia dalszych zmian ustawowych w tym zakresie może być to inny system. Integracja winna być wykonana z wykorzystaniem infrastruktury technicznej będącej w dyspozycji Zamawiającego określonej w załączniku nr 8 do SIWZ wraz z udzieleniem ograniczonej czasowo terytorialnie licencji, na korzystanie z oprogramowania w nim zawartego na polach eksploatacji określonych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wdrożeniem określonym w punkcie I.3.4 oraz usługami określonymi w punkcie I.3.5.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 72263000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 231180
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sanguszki 1
Kod pocztowy: 00-222
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 265163.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 265163.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 265163.40
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67.1.4 ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Podstawą udzielenia niniejszego zamówienia jest art. 67 ust. 1 pkt 4 p.z.p. w związku z faktem, że w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Realizacja działań statutowych Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie wymaga posiadania Systemu Informatycznego zapewniającego obsługę egzaminów na prawo jazdy, co wynika bezpośrednio z § 2 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów. Zamówienie publiczne na System Teleinformatyczny prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione w dniu 28 lutego 2019 r., ponieważ w wyznaczonym czasie nie wpłynęła żadna oferta. Ze względu na zbliżający się termin zakończenia dotychczasowej umowy z PWPW SA i wynikającą z tego konieczność zagwarantowanie działania Systemu Teleinformatycznego niezbędne jest zawarcie umowy w trybie z wolnej ręki.