egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Środa, 15 Maja 2019

Odpowiedzi na pytania dot. usług ochrony osób i mienia w obiektach MORD

Kraków, dnia 15 maja 2019 r.

DAZ.271.5.2019

Odpowiedzi na pytania

dot. postępowania o zamówienie publiczne

na usługę ochrony osób i mienia w obiektach

Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie:

Czy Wykonawca może polegać na zasobach Podmiotu Trzeciego, który odda zasób w postaci potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia w zakresie grupy interwencyjnej oraz monitorowania sygnałów alarmowych. Podmiot Trzeci udzieli zobowiązania Wykonawcy, który będzie ponosił wszelką odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów na zasadach opisanych w SIWZ w sekcji II „Warunki udziału w postępowaniu” pkt 10 i w sekcji III „Dokumenty składające się na ofertę” - w szczególności w pkt 4 i 8.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.