egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Piątek, 10 Maja 2019

Postępowanie o zamówienie publiczne na usługi ochrony osób i mienia w obiektach MORD

DAZ.271.5.2019 Kraków, dnia 10 maja 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Usługa ochrony osób i mienia
w obiektach Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie,
ul. Nowohucka 33a, 30-728 Kraków, woj. małopolskie tel. 12 656 56 20, fax 12 269-90-40,
adres strony internetowej na której dostępna jest SIWZ:www.mord.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa wojewódzka osoba prawna.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak

http://mord.krakow.pl/zamowienia_publiczne/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak
Inny sposób: pisemnie

Adres: Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, ul. Nowohucka 33a, 30-728 Kraków


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie ochrony osób i mienia
  w obiektach Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie, realizowanej na miejscu przez kwalifikowanych pracowników ochrony, zdalny nadzór wideo nad obiektami w czasie nieobecności pracowników ochrony, nadzór nad systemem powiadamiania o napadzie, włamaniu i pożarze oraz przyjazdy grup interwencyjnych. Liczba roboczogodzin i lista obiektów objętych ochroną dla zamówienia została określona w załączniku nr 5 do SIWZ (załączniku nr 1 do wzoru umowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby roboczogodzin. Zmiana powyższa nie przekroczy 30% roboczogodzin.

 2. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie od dnia 20.06.2019 r. od godz. 6.01 do dnia 20.06.2020 r. do godz. 6.00 w lokalizacji przy ul. Nowohuckiej 33a
  i od godz. 7.01 dnia 20.06.2019 r. do dnia 20.06.2020 r. do godz. 7.00 w lokalizacji przy ul. Balickiej 127. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera niniejsza specyfikacja, dostępna
  w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie, w sekretariacie w godzinach od 7.30 do 15.00, na www.mord.krakow.pl oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.5) Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających nie

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Wymagane wadium 4000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.2.1) Podstawy wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu, dokumenty składane przez wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone są SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 80

 • 2. Doświadczenie zawodowe wykonawcy - 20

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://mord.krakow.pl/zamowienia_publiczne/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: wskazanym w sekcji I.1) niniejszego ogłoszenia.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: Siedziba zamawiającego w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 33a, 30-728 Kraków w sekretariacie lub na dzienniku podawczym. Termin składania ofert upływa 20 maja 2019 r. ogodz. 11.00.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

pliki do pobrania