egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Czwartek, 7 Lutego 2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. postępowania na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD w Krakowie

Ogłoszenie nr 540024724-N-2019 z dnia 07-02-2019 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510939-N-2019
Data: 06/02/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35139140200000, ul. ul. Nowohucka , 30728 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012 6565620 w. 19, e-mail lgru@mord.krakow.pl, faks 122 699 040.
Adres strony internetowej (url): www.mord.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 2.2
W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust.5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: TAK (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) TAK (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) TAK (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust.5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: TAK (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) TAK (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02- 14, godzina 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02- 15, godzina 12:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzone oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu>
W ogłoszeniu powinno być: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzone oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu> polski
pliki do pobrania