egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Wtorek, 30 Października 2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. ubezpieczenia pojazdów MORD

Ogłoszenie nr 500260926-N-2018 z dnia 30-10-2018 r.
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie: Ubezpieczenie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 618020-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500235281-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35139140200000, ul. ul. Nowohucka , 30728 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012 6565620 w. 19, e-mail lgru@mord.krakow.pl, faks 122 699 040.
Adres strony internetowej (url): www.mord.krakow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ubezpieczenie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DAZ.271.5.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie. 2. Zamówienie obejmuje: 2.1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego; 2.2. Ubezpieczenie auto casco; 2.3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów; 2.4. Ubezpieczenie assistance. 2.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ - Program ubezpieczenia. 2.6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych posiadał statut, z którego wynika, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby (jednostki) nie będące członkami towarzystwa. Zamawiający (oraz wszystkie jego jednostki) będzie traktowany przez takiego Wykonawcę jako osoba nie będąca członkiem towarzystwa, a co za tym idzie nie będzie zobowiązany do udziału w pokrywaniu strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 999 z późn. zm.), dalej „ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”. 2.7. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. 2.8. Przy wykonywaniu umów ubezpieczenia Zamawiający korzysta z usług świadczonych przez Kancelarię Brokerską ASPERGO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-701) przy ul. Przemysłowej 13/73, na podstawie udzielonego ze strony Zamawiającego zlecenia. 3. Szczegółowe okresy polis ubezpieczeniowych: Rodzaj ubezpieczenia: Okresy ubezpieczenia; Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego; Ubezpieczenie auto casco; Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów; Ubezpieczenie assistance. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ 3.1. Ubezpieczenia pojazdów nabywanych w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia będą zawierane na okresy zgodnie z wnioskiem Zamawiającego. 3.2. Ostatnim dniem umożliwiającym zgłoszenie i ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest 5.11.2019 r. 3.3. Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdu zakończy się dnia 4.11.2020 r. 3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66510000-8

Dodatkowe kody CPV: 66512100-3, 66514110-0, 66516000-0, 66516100-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 245000
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 162
Kod pocztowy: 02-342
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 310521.95
Oferta z najniższą ceną/kosztem 310521.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 355487.14
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.