egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Czwartek, 18 Października 2018

Wyniki przetargu na ubezpieczenie pojazdów MORD

DAZ.271.5.2018 Kraków, 18 października 2018 r.

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje, że kierując się uprzednio zdefiniowanymi kryteriami został wyłoniony Wykonawca w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie pojazdów MORD:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Cena: 310 521,95 PLN

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta – uzyskała najwyższą liczbę punktów w założonych kryteriach

Do wyznaczonego terminu wpłynęły 2 oferty.

Oferta nr 1

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Cena: 310 521,95 PLN

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 60,00

liczba otrzymanych punktów w kryterium serwis posprzedażowy: 4,00

liczba otrzymanych punktów w kryterium klauzule fakultatywne: 20,00

łączna liczba otrzymanych punktów: 84,00

Oferta nr 2

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

ul. Basztowa 1/5, 31-134 Kraków

Cena: 355 487,14 PLN

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 52,41

liczba otrzymanych punktów w kryterium serwis posprzedażowy: 4,00

liczba otrzymanych punktów w kryterium klauzule fakultatywne: 16,52

łączna liczba otrzymanych punktów: 72,93