egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Poniedziałek, 1 Października 2018

Zmiana SIWZ dot. ubezpieczenia pojazdów MORD

DAZ.271.5.2018 Kraków, 1 października 2018 r.

Zmiana SIWZ

dot. postępowania na ubezpieczenie pojazdów

Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie

Zamawiający informuje, że zmianie ulega załącznik nr 4 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 4 SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) – dalej p.z.p.
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Dotyczy: prowadzonego przez Małopolskie Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie postępowania na: „Ubezpieczenie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie”

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w sekcji II pkt 1 ppkt 1.1 oraz ppkt 1.2 SIWZ

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (jeżeli dotyczy):

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w sekcji II pkt 1 ppkt 1.1 oraz ppkt 1.2 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..…………………………………………………………………………………………… (wypełnić tylko jeżeli dotyczy)

w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) (wypełnić tylko jeżeli dotyczy).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Termin składania ofert ulega zmianie.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 33a, 30-728 Kraków w sekretariacie lub na dzienniku podawczym. Termin składania ofert
upływa 5 października 2018 r. o godz. 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 października 2018 r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowohuckiej 33a, 30-728 Kraków w sali konferencyjnej.

pliki do pobrania