egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Wtorek, 25 Września 2018

Odpowiedzi na pytania dot. postępowania na ubezpieczenie pojazdów MORD w Krakowie

DAZ.271.5.2018 Kraków, 25 września 2018 r.

Odpowiedzi na zapytania

dot. postępowania na ubezpieczenie pojazdów

Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie

Zamawiający informuje, że otrzymał następujące zapytania od Wykonawców:

1. Prosimy o udostępnienie Załącznika nr 1 do SIWZ (program ubezpieczenia), Załącznika nr 2 (wykaz pojazdów), Załącznika nr 3 (wzór noty pokrycia), Załączników nr 4, 5 i 8 (oświadczenia), Załączników nr 6 i 6a (formularze oferty), jak również Załącznika nr 7 (wzór umowy) w formie edytowalnej – prosimy o zgodę na wykorzystanie udostępnionych plików w celu przygotowania oferty.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił w formie edytowalnej załączniki nr 2 i 6a jako istotnie ułatwiające sporządzenie oferty. Pozostałe załączniki ze względu na konieczność zapewnienia spójności oferty z zapisami SIWZ są dostępne jedynie w wersji nieedytowalnej.

2. Prosimy o przedstawienie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia dot. szkodowości opisanej w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza w załączeniu zaświadczenie z dnia 25.09.2018 r. o przebiegu ubezpieczeń, jednocześnie zmianie (aktualizacji) ulega załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Prosimy o podanie liczby ubezpieczonych pojazdów w rozbiciu na ubezpieczenie OC i AC w poszczególnych latach tj. 2015, 2016, 2017 i 2018.

Odpowiedź: Zamawiający przedstawia liczbę pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie ubezpieczanych w latach 2014-2018.

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

OC

64

74

65

60

AC

62

71

62

57

4. Proszę o informację na jaki dzień zostały przygotowane dane szkodowe w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dane szkodowe w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych przedstawione w załączniku numer 2 do SIWZ zostały przygotowane na dzień 19.07.2018 r. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie uzyskanych danych na dzień 25.09.2018 r. w załączniku numer 2 do SIWZ zaktualizowano dane dotyczące odszkodowań.

5. W zakresie ubezpieczenia Assistance proszę o możliwość zmiany zapisu: „zdarzenia polegające na (…) c) organizację oraz pokrycie kosztów holowania (awaria, wypadek) – kiedy naprawa na miejscu nie jest możliwa lub jest nieskuteczna, Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty holowania bez limitu kilometrów na terenie RP do jednego z wybranych przez Ubezpieczonego miejsc: stacja obsługi, siedziby Zamawiającego (lub jego oddziału) albo do celu podróży na zapis w brzmieniu: „polegające na (…) c) organizacji oraz pokryciu kosztów holowania w przypadku braku możliwości usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia po awarii na terytorium RP lub Europy lub wypadku na terenie RP lub Europy – zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania pojazdu do jednego z wybranych przez Ubezpieczonego miejsca: stacji obsługi, miejsca zamieszkania (siedziby lub oddziału) albo do celu podróży, jednak nie dalej niż 500 km od miejsca zdarzenia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

6. W zakresie ubezpieczenia Assistance proszę o możliwość zmiany zapisu dot. wynajmu pojazdu zastępczego: (…)min. 7 dni w przypadku awarii; min. 7 dni w przypadku wypadku, kradzieży pojazdu” na zapis w poniższym brzmieniu:

„(…) wynajem pojazdu zastępczego:

- do 3 dni roboczych w przypadku awarii na terenie RP

- do 7 dni roboczych w przypadku kradzieży lub wypadku na terenie RP”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

7. Czy Zamawiający w roku polisowym 2018/2019 planuje zakup pojazdu/ów innego rodzaju (przeznaczenia) aniżeli pojazdy wskazane w załączniku nr 2 SIWZ? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie jakiego rodzaju będą to pojazdy, w jakiej liczbie oraz o jakiej jednostkowej wartości?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zawartą umową na zakup pojazdów do egzaminowania może skorzystać z prawa opcji do zakupu maksymalnie 10 dodatkowych samochodów marki Hyundai i20, takich jak w załączniku nr 2 do SIWZ na ubezpieczenie, zgłaszając taki zamiar dostawcy w terminie 210 dni, licząc od 13 sierpnia br. Zamawiający rozważa zakup pojazdu ciężarowego wraz z przyczepą do egzaminowania na kat. C i C+E prawa jazdy. Decyzje w tych sprawach nie zapadły.

8. Czy Zamawiający w roku polisowym 2018/2019 planuje zakup pojazdu/ów o jednostkowej wartości wraz z wyposażeniem przekraczającej 400.000 zł.?

Odpowiedź:W przypadku zakupu pojazdu ciężarowego, o którym mowa wyżej, cena jednostkowa może przekroczyć wskazaną kwotę.

9. W zakresie obligatoryjnym ubezpieczenia Auto Casco względem motocykli wskutek realizacji ryzyka kradzieży wnosimy o ograniczenie ochrony do miejsc przechowywania pojazdów wskazanych w SIWZ .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

10. W zakresie obligatoryjnym ubezpieczenia Assistance wnosimy o zniesienie ochrony względem motocykli.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

11. W zakresie obligatoryjnym ubezpieczenia Assistance wnosimy o wykreślenie z zakresu ochrony pokrycia kosztów złomowania pojazdów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

12. Wnosimy o zniesienie ochrony Auto Casco w odniesieniu do ciągnika rolniczego, rocznik 1993 – nr rej KR5697.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

13. Na czym polegają organizowane raz do roku warsztaty egzaminatorów do części praktycznej?

Odpowiedź: Wykorzystanie pojazdów w części praktycznej polega na jazdach zbliżonych do formuły egzaminu państwowego na prawo jazdy. Pojazdy są prowadzone przez egzaminatorów z uprawnieniami w zakresie danej kategorii prawa jazdy.

14. Odnośnie obligatoryjnej klauzuli regresowej wnosimy o dodanie zapisu: „(…) chyba że wyrządziła szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Termin składania ofert ulega zmianie.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 33a, 30-728 Kraków w sekretariacie lub na dzienniku podawczym. Termin składania ofert
upływa 2 października 2018 r. o godz. 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 października 2018 r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowohuckiej 33a, 30-728 Kraków w sali konferencyjnej.

pliki do pobrania