egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Piątek, 13 Lipca 2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD

Ogłoszenie nr 500164159-N-2018 z dnia 13-07-2018 r.
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie: Bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 565332-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500126130-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35139140200000, ul. ul. Nowohucka , 30728 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012 6565620 w. 19, e-mail lgru@mord.krakow.pl, faks 122 699 040.
Adres strony internetowej (url): www.mord.krakow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DAZ.271.3.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia udzielanego w częściach jest bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów i urządzeń dla zlokalizowanych w Krakowie i Oświęcimiu oddziałów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie: olej napędowy dla 37 samochodów na kat. B prawa jazdy, 3 samochodów ciężarowych, autobusu, 2 ciągników rolniczych, myjki (tankowanie do kanistra); benzyna bezołowiowa 98 oktanowa dla 7 samochodów osobowych, 13 motocykli (tankowanie do kanistra), 4 motorowerów (tankowanie do kanistra), 3 kosiarek (tankowanie do kanistra), odśnieżarki (tankowanie do kanistra) i 2 odkurzaczy ręcznych (tankowanie do kanistra); mycie pojazdów kat. B (w myjni automatycznej lub myjni samoobsługowej). Szacowana ilość zakupionego paliwa w okresie trwania umowy wynosi dla oddziałów w Krakowie: 65 000 l oleju napędowego oraz 7 000 l benzyny, dla oddziału w Oświęcimiu: 20 000 l oleju napędowego oraz 15 000 l benzyny. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający wymaga: - rozliczenia tygodniowego, dwutygodniowego lub miesięcznego na podstawie kart paliwowych elektronicznych; Zamawiający dopuszcza, aby zestawienie miesięczne było tożsame z okresem rozliczeniowym; Zamawiający dopuszcza okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego, Wykonawca będzie wystawiał faktury dla Zamawiającego po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego; - zestawienie miesięcznego tankowań dla poszczególnych pojazdów MORD ze wskazaniem stanu licznika pojazdu przed tankowaniem (stan licznika będzie podawany przed każdym tankowaniem przez pracownika MORD, nie dotyczy tankowań do kanistra dla urządzeń), nr pojazdu, wartość brutto tankowania, ceny jednostkowej 1 litra paliwa i zatankowanej ilości paliwa; faktura zbiorcza, przelew płatny w terminie 14 dni; wymagana dostępność usługi: cały tydzień, 24 h na dobę. Miejsca realizacji części I przedmiotu zamówienia (świadczenia usługi tankowania paliwa dla pojazdów MORD) mają znajdować się w odległości drogowej nie większej niż 11 km (licząc dojazd i powrót łącznie) od lokalizacji przy Nowohuckiej 33a w Krakowie i Oddziału Terenowego przy ul. Balickiej 127 w Krakowie oraz być wyposażone w monitoring wizyjny umożliwiający identyfikację osób tankujących pojazdy MORD. Planowane rozłożenie zapotrzebowania na paliwo: olej napędowy dla 25-28 samochodów na kat. B prawa jazdy, 3 samochodów ciężarowych, autobusu, 2 ciągników rolniczych; benzyna bezołowiowa 98 oktanowa dla 2-7 samochodów osobowych, 1-13 motocykli, 1-4 motorowerów, 3 kosiarek (tankowanie do kanistra), myjki (tankowanie do kanistra), odśnieżarki (tankowanie do kanistra) i 2 odkurzaczy ręcznych (tankowanie do kanistra). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby tankowanych pojazdów i urządzeń w zależności od ilości prowadzonych egzaminów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość tankowania na dowolnej stacji honorującej oferowane karty paliwowe elektroniczne. Miejsca realizacji części II przedmiotu zamówienia (świadczenia usługi tankowania paliwa dla pojazdów MORD) mają znajdować się w odległości drogowej nie większej niż 11 km (licząc dojazd i powrót łącznie) od siedziby Oddziału Terenowego MORD przy ul. St. Leszczyńskiej 7 w Oświęcimiu oraz być wyposażone w monitoring wizyjny umożliwiający identyfikację osób tankujących pojazdy MORD. Planowane rozłożenie zapotrzebowania na paliwo: olej napędowy dla 10-13 samochodów na kat. B prawa jazdy; benzyna bezołowiowa 98 oktanowa dla 2-7 samochodów osobowych, dla 1-13 motocykli, 1-4 motorowerów, odśnieżarki (tankowanie do kanistra) i odkurzacza ręcznego (tankowanie do kanistra). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby tankowanych pojazdów i urządzeń w zależności od ilości prowadzonych egzaminów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość tankowania na dowolnej stacji honorującej oferowane karty elektroniczne. Zamawiający dopuszcza możliwość opłaty za wydanie karty wymiennej (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.) w wysokości nie przekraczającej 10 zł netto. Mycie pojazdów z rozliczaniem za pomocą kart elektronicznych, w cenach wynikających z cennika obowiązującego w dniu świadczenia usługi. Karta elektroniczna (paliwowa) musi umożliwiać co najmniej automatyczne przypisanie do transakcji tankowanego pojazdu oraz firmy. Karty muszą być honorowane na wszystkich stacjach paliw Wykonawcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 09134000-7

Dodatkowe kody CPV: 09132100-4, 50112300-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie - ul. Nowohucka i ul. Balicka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 253878.97
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Circle K Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Puławska 86
Kod pocztowy: 02-603
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 349580
Oferta z najniższą ceną/kosztem 349480
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 353370
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie - OT Oświęcim
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 129841.75
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PKN Orlen SA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Chemików 7
Kod pocztowy: 09-411
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 172400
Oferta z najniższą ceną/kosztem 172400
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 178000
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.